WHOA: de eerste uitspraak

De WHOA is nieuw. De precieze uitwerking van deze wet dient dan ook nog duidelijk te worden. Voor schuldenaren, schuldeisers en mogelijke andere betrokkenen. Aan deze praktische uitkristallisering draagt onder meer de rechtspraak haar steentje bij. De Rechtbank Den Haag heeft op 15 januari 2021 de eerste uitspraak in het kader van de WHOA gedaan. De schuldenaar is een winkelier uit Den Haag, die vanwege de corona-maatregelen in de problemen is gekomen. Met gebruik van de WHOA wenst de schuldenaar een liquidatieakkoord aan te bieden aan zijn schuldeisers. In dit artikel gaan wij in op deze eerste gerechtelijke uitspraak.

In de uitspraak heeft de schuldenaar bij de Rechtbank Den Haag de (verplichte) startverklaring van de voorbereiding van het akkoord gedeponeerd en doet hij de volgende verzoeken:

   1. een afkondiging van een afkoelingsperiode van twee maanden; en
   2. opheffing van beslagen over zijn activa.
Verzoek om afkondiging afkoelingsperiode

Volgens de schuldenaar was een ‘adempauze’ nodig om te voorkomen dat individuele verhaalsacties van schuldeisers de onderneming zouden laten omvallen. De rechtbank ging vervolgens na of de voorwaarden van artikel 376 van de Faillissementswet voor het afkondigen van een afkoelingsperiode waren vervuld. Deze voorwaarden zijn:

   1. de schuldenaar dient te hebben toegezegd dat hij binnen een termijn van ten hoogste twee maanden een akkoord kan aanbieden;
   2. de afkoelingsperiode is noodzakelijk om de door de schuldenaar gedreven onderneming tijdens het voorbereiden van de onderhandelingen over een akkoord te kunnen blijven voortzetten; en
   3. de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar zijn hierbij gediend en de belangen van de schuldeisers die beslag hebben gelegd of een faillissementsverzoek hebben ingediend, worden niet wezenlijk geschaad.

Volgens de rechtbank werd aan de bovenstaande voorwaarden voldaan. Bij de beoordeling van het verzoek kijkt de rechtbank primair naar de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De rechtbank oordeelt dat het zonder een afkoelingsperiode voor de schuldenaar niet mogelijk zou zijn om een akkoord voor te bereiden. Een faillissement zou dan waarschijnlijk onafwendbaar zijn, met als gevolg dat er een grote kans bestaat dat de schuldeisers niets zullen ontvangen. Met de afkoelingsperiode wordt een mogelijkheid gecreëerd op een hogere terugbetaling van de vorderingen. Om die reden oordeelt de rechtbank dat de afkoelingsperiode in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is.

Verder valt op dat de rechtbank soepel omgaat met de voorwaarde dat de afkoelingsperiode noodzakelijk moet zijn voor de voortzetting van de onderneming. De onderneming van de schuldenaar oefende feitelijk namelijk geen activiteiten uit en maakte geen omzet meer vanwege de corona-maatregelen. Desondanks was de rechter van oordeel dat aan de voorwaarde was voldaan.

Verzoek om opheffing van beslagen

Het tweede verzoek van de schuldenaar betreft het opheffen van de beslagen die zijn gelegd op de voorraad en de bedrijfsinventaris van de schuldenaar. Volgens de rechtbank wordt de beslaglegger niet wezenlijk in haar belangen geschaad door een tijdelijke opheffing van de beslagen, omdat de waarde van de activa tijdens de opheffing niet wezenlijk zal dalen. Het is volgens de rechtbank daarom niet zinvol om de beslagen in stand te laten. Zij overweegt dat ook zonder een opheffing van de beslagen een faillissement zal volgen en de beslagleggers in dat geval helemaal geen betaling zullen ontvangen.

Conclusie

De eerste uitspraak in het kader van de WHOA laat zien dat de WHOA voor ondernemers met financiële problemen een snelle en effectieve methode kan zijn om herstel van de onderneming mogelijk te maken. Onze verwachting is dat er in de aankomende tijd nog veel ondernemingen kunnen worden gered door de inzet van dit nieuwe instrument. Vreest u dat schuldeisers faillissement zullen aanvragen of verdere verhaalsacties zullen nemen? Dan is het goed om te kijken naar de mogelijkheden die de WHOA biedt. Een akkoord via de WHOA kan een faillissement voorkomen en zorgt ervoor dat de onderneming in rustiger vaarwater komt. Een geslaagd akkoord kan daarnaast mogelijkheden voor herfinanciering bieden, aangezien de vermogenspositie verbetert en de grootste druk (tijdelijk) van de ketel is.

Bent u benieuwd of uw onderneming in aanmerking komt voor de WHOA-regeling of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Helger Kamerman (06-51080197).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van maart 2021