Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon

In onze nieuwsbrief van december 2022 schreven we al over het wetsvoorstel tot verplichtstelling van een vertrouwenspersoon. Met dit wetsvoorstel wordt een wijziging van de Arbowet beoogd met als doel iedere werknemer die geconfronteerd is met ongewenste omgangsvormen in de arbeidssituatie een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. Inmiddels is dit wetsvoorstel op 23 mei 2023 door de Tweede Kamer aangenomen, zodat het nu aan de Eerste Kamer is om zich over dit wetsvoorstel te buigen.

Een korte signalering van relevante onderdelen van het wetsvoorstel leest u hieronder:

  • Als het wetsvoorstel wet wordt, dan worden werkgevers verplicht gesteld tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Vooralsnog wordt deze verplichting beperkt tot organisaties met ten minste 10 werknemers;
  • De vertrouwenspersoon kan intern of extern worden aangesteld. Met dit wetsvoorstel zijn werkgevers vrij om dit naar eigen voorkeur te organiseren;
  • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon leidt echter tot een verhoging van administratieve en financiële lasten voor werkgevers. In het wetsvoorstel is daarom expliciet de mogelijkheid opgenomen om een externe vertrouwenspersoon – al dan niet via bijvoorbeeld een branchevereniging of een arbodienstverlening – aan te stellen;
  • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de keuze van de vertrouwenspersoon en diens positionering alsmede met de verlenging en beëindiging van diens aanstelling;
  • Met het wetsvoorstel wordt verder gepoogd de positie van een (interne) vertrouwenspersoon in een organisatie te versterken, door de vertrouwenspersoon ontslagbescherming te doen toekomen en basistaken van de vertrouwenspersoon wettelijk vast te leggen;
  • Tot slot ziet de Nederlandse Arbeidsinspectie toe op de naleving van de wet en kan de Nederlandse Arbeidsinspectie over gaan tot het stellen van een ‘eis tot naleving’.

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld. Zodra er verdere ontwikkelingen zijn en/of het wetsvoorstel wet wordt, zullen wij u hier nader over informeren.

Voor vragen over dit onderwerp of advies over het aanstellen van een vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen met onze onze arbeidsrechtspecialisten.

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van juni 2023