Wet Vifo: handleidingen veiligheidstoets

In onze nieuwsbrief van december 2022 hebben wij al een korte toelichting gegeven op de, toen nog aanstaande, Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). De Wet Vifo introduceerde een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. De veiligheidstoets geldt voor twee soorten bedrijven in Nederland: vitale aanbieders en ondernemingen die beschikken over sensitieve technologie. Inmiddels is de Wet Vifo op 1 juni 2023 in werking getreden.

Fusies en overnames die vallen onder de werkingssfeer van de Wet Vifo, moeten sindsdien gemeld worden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Het BTI beoordeelt of er een risico ontstaat voor de nationale veiligheid. In dat geval kunnen er voorwaarden worden verbonden aan de investering en kan deze in het uiterste geval worden verboden.

Gedurende de korte tijd dat de Wet Vifo nu van kracht is, zijn er onduidelijkheden ontstaan over de wet en verschillende begrippen die worden gebruikt. Het is goed om te weten dat het BTI inmiddels een aantal handleidingen heeft opgesteld aan de hand van casusposities die gedurende de afgelopen 6 maanden aan haar zijn voorgelegd. Zo is gebleken dat het bijvoorbeeld lastig kan zijn te beoordelen wanneer een overdracht van vermogensbestanddelen kwalificeert als een wijziging van zeggenschap over een doelonderneming of wanneer een interne herstructurering een verwervingsactiviteit kan zijn in de zin van de Wet Vifo. Met deze handleidingen heeft het BTI geprobeerd de werking en toepassing van de Wet Vifo te verduidelijken. De handleidingen zijn te raadplegen op de website van het Ministerie van Economische Zaken.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Helger Kamerman (06-510 801 97).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van februari 2024