Vooruitblik 2024 ondernemingsrecht

Vanaf 1 januari 2024 krijgen bedrijven te maken met nieuwe (voorgenomen) wetten, wetswijzigingen en regels. In dit artikel hebben we overzichten gemaakt van (i) de belangrijkste wetswijzigingen die in het nieuwe jaar zullen ingaan en (ii) de verwachte wetswijzigingen. Onderstaand overzicht is niet uitputtend.

Belangrijkste wetswijzigingen vanaf 1 januari 2024

1. Invoering Omgevingswet (ingang 1 januari 2024)

Zesentwintig bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water komen samen in één Omgevingswet. Deze wet maakt het gemakkelijker een ruimtelijk project in een keer aan alle regels te toetsen.

  • Het wordt sneller en eenvoudiger om een vergunning (zoals een bouwvergunning) aan te vragen. Aanvragen kunnen bij één loket worden gedaan en worden opgenomen in één besluit. De beslistermijn is verkort van 26 naar 8 weken.
  • Gemeenten kunnen bepalen dat ondernemers bepaalde maatregelen moeten nemen om de omgeving rondom de bedrijfslocatie schoon te houden. Bedrijven zijn verplicht om zwerfafval in een straal van 25 meter rond het bedrijf op te ruimen. Dit geldt alleen voor afval van producten die door het desbetreffende bedrijf worden verkocht.

2. Veiligheidscoördinator verplicht in bouw (ingang 1 januari 2024)

Ondernemers in de bouw zijn verplicht een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving aan te stellen die aanwezig is bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Dit bepaalt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat een nadere uitwerking is van een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. De achterliggende gedachte is dat de coördinator ongelukken op de bouwplaats voorkomt.

3. Verbod plastic bestek en wegwerpservies (ingang 1 januari 2024)

Het is horecabedrijven niet meer toegestaan om voedsel en drank aan te bieden in wegwerpbekers, bestek of maaltijdverpakkingen van plastic. Bedrijven kunnen een vrijstelling vragen. Indien toestemming verleend wordt, geldt de verplichting dat meer dan 75 tot 90 procent van de verpakkingen verzameld wordt voor hergebruik.

4. Nieuwe bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen (ingang 1 januari 2024)

Er komt een nieuwe bronbelasting op dividendstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese lijst staan. Ook als Nederland met deze landen een belastingverdrag heeft.

5. Register voor incassodienstverleners (ingang 1 maart 2024)

De wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) wordt naar verwachting per 1 maart 2024 ingevoerd. Er komt dan een register voor incassodienstverleners. Hieronder vallen alle bedrijven die (onder andere) buiten rechte schulden van consumenten incasseren voor andere partijen, of die schulden opkopen. Deze dienstverleners moeten zich registeren bij screeningsautoriteit Justis. Alleen met een registratie mogen buitengerechtelijke incassodiensten worden uitgevoerd. Deurwaarders en advocaten hebben een eigen register en vallen daarom buiten deze wet.

6. Register/toelatingsstelsel voor uitzendbureaus (ingang 1 januari 2026)

De wetgever heeft besloten om de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) te wijzigen. Er komt een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus met voorwaarden waaraan die uitzendbureaus moeten voldoen. Wil je meer over dit wetsvoorstel weten, lees dan ons nieuwsbriefartikel over de belangrijkste HR-wetswijzingen waarin we dit wetsvoorstel nader bespreken.

Verwachte wetswijzigingen. Bij onderstaande wetten is het doel dat ze op 1 januari 2024 ingaan, mits alle stappen in het wetgevingsproces (tijdig) worden doorlopen.

7. Digitale oprichting van een besloten vennootschap

De oprichting van een besloten vennootschap vindt sinds jaar en dag plaats door middel van een papieren akte die wordt gepasseerd door een notaris in het bijzijn van de oprichters of op basis van een door de oprichters gegeven volmacht. Binnenkort kan dat ook online. We bespreken dit uitgebreider in ons nieuwsbriefartikel over de digitale oprichting van een besloten vennootschap.

8. Aftrek giften in vennootschapsbelasting verandert

  • Schenkingen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) zullen naar verwachting niet meer van de winst afgetrokken kunnen worden.
  • Nu kan er per jaar een bedrag tot maximaal 50% van de winst worden afgetrokken, met een maximum van EUR 100.000.
  • Daarnaast zullen schenkingen aan een ANBI of SBBI niet meer worden gezien als het verkapt uitkeren van winst aan de aandeelhouder. Daardoor wordt er geen inkomstenbelasting en dividendbelasting meer geheven.
  • Door deze verwachte wetswijziging kan het aantrekkelijk zijn om dit jaar nog een gift aan een ANBI of SBBI te doen. Of om juist te wachten tot 2024.

9. BOR en DSR alleen voor ondernemingsvermogen

  • De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en Doorschuifregeling (DSR) worden naar verwachting soberder. Onder de huidige BOR behoeft geen tot weinig erfbelasting te worden betaald. Onder de huidige DSR wordt geen inkomstenbelasting betaald over de overgehouden winst; die betaalt de volgende eigenaar.
  • Vanaf 2024 mogen deze twee regelingen alleen nog gebruikt worden voor het ondernemingsvermogen en niet meer voor vermogen uit de verhuur van onroerende zaken zoals bedrijfspanden, huizen of akkers. Vanaf 2025 volgen meer wijzigingen.

10. Kopers van crypto beter beschermd

De Europese Commissie gaat de cryptomarkt reguleren met de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA-verordening). Er komen verschillende regels die vooral betrekking hebben op aanbieders van crypto’s, zoals: reclameregels, verbod op aanbod van gevaarlijke of ingewikkelde producten, compensatieplicht bij hack van het platform van de aanbieder, toezicht door AFM.

11. Bedrijven mogen geen verpandingsverboden meer afspreken

Verpandingsverboden komen met enige regelmaat voor in contracten die bedrijven met elkaar sluiten. Kort gezegd mag de schuldenaar zijn goederen of vorderingen niet verpanden. Bedrijven willen daarmee voorkomen dat zich onbekende debiteuren melden. Een dergelijk verpandingsverbod mag niet meer als deze wijziging ingaat. Het is onduidelijk of de wijziging ook direct van kracht is op bestaande afspraken.

12. Invoering centraal aandeelhoudersregister

Er is een initiatiefwetsvoorstel voor het oprichten van een Centraal aandeelhoudersregister met informatie over de aandeelhouders van bv’s en nv’s. Het register wordt niet openbaar toegankelijk en wordt ondergebracht bij het Handelsregister (vergelijkbaar met het bestaande UBO-register). Het register is alleen toegankelijk voor de aandeelhouders, notarissen en overheidsdiensten. Het is nog onduidelijk of en wanneer de wetswijziging ingaat.

Wilt u meer weten over deze wijzigingen? Neem dan contact op met Sander Pieroelie (06-222 878 65).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van december 2023