Nieuwsbrief
Nr. 3 - december 2017
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Regeerakkoord: wijzigingen op arbeidsrechtelijk terrein

Belangrijke wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2018

Betrek de OR tijdig bij een advies- of instemmingsplichtig besluit

Hoge Raad over agenturenovereenkomst: eerst verschuldigdheid klantvergoeding bepalen

Mededelingen

Header
 

Wij danken onze relaties voor de fijne samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen. Vestius wenst u prettige feestdagen en alle goeds voor 2018!

 
Regeerakkoord: wijzigingen op arbeidsrechtelijk terrein

Voor wie ons seminar heeft moeten missen, volgt hierbij een korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen die op stapel staan:

Het ontslagrecht wordt versoepeld door aan de ontslaggronden een cumulatiegrond toe te voegen. Als er verschillende gronden voor ontslag zijn die afzonderlijk van elkaar niet zwaar genoeg zijn om het ontslag te dragen, mogen deze gecombineerd worden waardoor ontslag toch mogelijk is.

De ketenregeling wordt aangepast. De periode waarna elkaar opvolgende contracten converteren in een contract voor onbepaalde tijd wordt verruimd van twee naar drie jaar. De tussenpoos waarna een nieuwe keten gaat lopen, blijft 6 maanden.

De proeftijd mag omhoog naar 5 maanden wanneer het eerste contract direct voor onbepaalde tijd wordt aangegaan.

Het recht op een transitievergoeding geldt vanaf het begin van een arbeidsovereenkomst in plaats van na twee jaar. De overgangsregeling voor 50-plussers blijft gehandhaafd. En de mogelijkheid om scholingskosten op de transitievergoeding in mindering te brengen, wordt verruimd.

Loondoorbetaling bij ziekte betreft voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) nog slechts één jaar. Het ontslagverbod blijft wel twee jaar gelden.

De Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet die zekerheid moet bieden dat er geen sprake van een arbeidsovereenkomst is, maar die schijnzelfstandigheid moet voorkomen.

Payrolling blijft alleen toegestaan voor ‘ontzorging’ van werkgevers en mag niet worden gebruikt als instrument om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Kraamverlof partners wordt verlengd van twee naar vijf dagen, plus aanvullend kraamverlof van vijf weken per 1 juli 2020. Ook wordt de huidige regeling voor adoptieverlof verruimd naar zes weken.

De wijzigingen zullen nog moeten worden uitgewerkt in wetsvoorstellen en vervolgens door beide Kamers worden goedgekeurd. Wij houden u op de hoogte.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst of Lise van den Heuvel .

 
Belangrijke wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2018

Naast de aangekondigde wijzigingen in het regeerakkoord, staat een aantal wetswijzingen al voor 2018 gepland:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”): Met ingang van 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacy verordening (ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) van kracht. Die leidt tot een aantal duidelijke rechten van werknemers en verplichtingen van werkgevers.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (“WML”): Naast de gebruikelijke indexaties verandert de WML met ingang van 1 januari 2018 ook wetstechnisch op enkele punten. Deze wijzigingen zijn met name van belang voor werknemers (en opdrachtnemers) aan de “onderkant van de beloningsmarkt” omdat de WML vooral minimumnormen voorschrijft.

Indexaties: De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog, De AOW-leeftijd gaat verder omhoog, net als de fiscale pensioenrichtleeftijd.

Verzamelwet SZW 2018: Het Meerlingenverlof gaat naar 20 weken en de leeftijdsgrens van de no-riskpolis voor voormalig WW-gerechtigde ouderen gaat omlaag naar 56 jaar.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Anna Gorgun .

 
Betrek de OR tijdig bij een advies- of instemmingsplichtig besluit

De ondernemingsraad (“OR”) heeft op basis van de Wet op de Ondernemingsraden een algemeen informatierecht over het reilen en zeilen binnen de onderneming en adviesrecht en instemmingsrecht ten aanzien van bepaalde voorgenomen besluiten. Uitgangspunt is dat de OR tijdig bij een voorgenomen advies- of instemmingsplichtig besluit moet worden betrokken, zodat de OR nog wezenlijke invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke beslissing. Als dat niet gebeurt, dan kan de OR de rechter vragen om het besluit terug te draaien.

Dit verzoek is recentelijk gedaan door de OR van Uniface. Uniface is een dochteronderneming van Marlin. De bedrijven waren sinds mei 2016 bezig de verkoop van Uniface voor te bereiden. De OR werd slechts summier ingelicht. Toen Marling in april 2017 aankondigde een principeakkoord te hebben gesloten met een potentiele koper, adviseerde de OR negatief. Uniface liet weten het besluit aangaande haar verkoop toch te zullen uitvoeren. Daarop vroeg de OR aan de rechter het besluit te laten intrekken.

De rechter heeft dat verzoek gehonoreerd. Volgens de rechter kon de OR geen wezenlijke invloed op het besluit uitoefenen, doordat de medezeggenschapsrechten door Uniface niet waren gerespecteerd. Deze uitspraak laat zien dat het van groot belang is om de OR in een vroeg stadium te betrekken bij belangrijke ontwikkelingen aangaande de onderneming, en diens rechten te respecteren.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

 
Hoge Raad over agenturenovereenkomst: eerst verschuldigdheid klantvergoeding bepalen

Ondernemingen werken regelmatig samen op basis van een agentuurovereenkomst. De ene partij – de handelsagent – legt contacten en bemiddelt ten behoeve van de andere partij – de opdrachtgever (principaal). Wanneer een agentuurovereenkomst eindigt, heeft de handelsagent, onder bepaalde voorwaarden, recht op een klantenvergoeding.

Reisorganisatie Corendon bood haar reizen aan via verschillende handelsagenten, waaronder Prijsvrij. In 2013 gaf Corendon aan de agentuurovereenkomst met Prijsvrij te willen beëindigen. Daarop vorderde Prijsvrij een klantenvergoeding. De kantonrechter wees de vordering toe. In hoger beroep werd deze door het Gerechtshof afgewezen. De vaststelling van de klantvergoeding verloopt in 3 fasen. In fase 1 worden de voordelen gekwantificeerd die de principaal ontleent aan de door de handelsagent aangebrachte of geïntensiveerde klantrelaties. Volgens het gerechtshof bleek in deze eerste fase al dat Corendon geen voordeel meer kon ontlenen aan die klantrelaties. De vordering van Prijsvrij strandde daarmee in fase 1.

De Hoge Raad stelde op 19 mei 2017 dat het Gerechtshof nog een fase overslaat, namelijk het beoordelen of er überhaupt sprake kan zijn van een klantenvergoeding. Kon Corendon nog transacties verwachten van de door prijsvrij aangebrachte klanten? Prijsvrij kon dat niet aannemelijk maken. De Hoge Raad oordeel daarop dat er geen recht bestond op een klantvergoeding.
De uitspraak verduidelijkt het verschil tussen enerzijds het vaststellen van de verschuldigdheid van een klantenvergoeding en anderzijds het vaststellen van de hoogte van die vergoeding.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Pieter Verloop of Helger Kamerman.

 
Mededelingen

Daan van Noord rondt Executive MBA af
Na twee intensieve jaren heeft Daan van Noord, advocaat bij de sectie ondernemingsrecht van Vestius, de Executive Master of Business Administration (‘MBA’) afgerond aan Rotterdam School of Management (‘RSM’). RSM is een hoog aangeschreven business school, met onder meer een top tien notering in de European Business School Rankings van de de Financial Times. Als lid van de ondernemingsrechtsectie is Daan gespecialiseerd in M&A, venture capital en private equity. Hierbij ontwikkelde Daan een bovengemiddelde interesse voor de financiële aspecten van de transacties en de ondernemingen zelf, die aanleiding vormde om het MBA programma te beginnen. Daan: “De kennis en vaardigheden ik heb opgedaan in de voorbije twee jaren, stellen mij in staat om de strategische en financiële aspecten van transacties beter te doorgronden”.

Vestius breidt uit!
Met ingang van 1 januari 2018 sluiten Henk Brat en zijn team, bestaande uit mr. Paul Hendriks, mr. Suzanne Pesak en Natalie van Spall, zich (weer) aan bij Vestius. Henk en Paul zijn als advocaat ondernemingsrecht gespecialiseerd in corporate litigation en fusies en overnames. Suzanne is een allround jurist met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van arbeids- en contractenrecht. Natalie is juridisch secretaresse en komt ons secretariaat versterken. Vestius heet Henk, Paul, Suzanne en Natalie van harte welkom!

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com