Nieuwsbrief
Nr. 4 - december 2016
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Uitstel handhaving Wet DBA tot 1 januari 2018

Payrolling gelegitimeerd onder de uitzend-paraplu

Corporate Governance Code vernieuwd

De Wet werk en zekerheid in 2016

Header
Wij danken alle relaties voor de prettige samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen.

Alle medewerkers van Vestius wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!
 
Uitstel handhaving Wet DBA tot 1 januari 2018

Handhaving van de Wet DBA, die op 1 mei 2016 in werking is getreden, is uitgesteld tot 1 januari 2018. De wet moet schijnzelfstandigheid onder zzp’ers tegengaan. In plaats van een verklaring arbeidsrelatie (VAR) moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers om toch nog iets van zekerheid te krijgen een door de Belastingdienst goedgekeurde model-opdrachtovereenkomst aangaan. Wordt de opdracht niet precies volgens de overeenkomst uitgevoerd, dan kan de Belastingdienst bij zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever naheffingen opleggen.

Op de Wet DBA was vrijwel direct kritiek, met name omdat hij werkgevers huiverig maakte nog met zzp’ers in zee te gaan. Een commissie evalueerde de wet en concludeerde dat deze inderdaad ongewenste arbeidsmarkteffecten heeft. Er bestaat onzekerheid over de toepassing van arbeidswetgeving bij kwalificatievragen, het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking sluit niet overal aan bij de praktijk, en opdrachtgevers ervaren de arbeidswetgeving als knellend waardoor er weinig bereidheid bestaat zzp’ers een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Om deze ongewenste effecten tegen te gaan, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten om de handhaving uit te stellen en zo tijd te maken om de nieuwe wet beter uit te leggen, en waar nodig af te stemmen op de praktijk. Dit neemt niet weg dat opdrachtgevers wel conform de Wet DBA moeten handelen. In april 2017 heeft staatssecretaris Wiebes een evaluatie gepland.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

 
Payrolling gelegitimeerd onder de uitzend-paraplu

Het uit handen geven van de lasten van het werkgeverschap aan een payrollorganisatie had een onzeker bestaan. Kantonrechters negeerden de payrollwerkgever soms door de feitelijk werkgever met terugwerkende kracht te veroordelen tot loondoorbetalingsverplichtingen. De Hoge Raad heeft aan de onzekerheid omtrent payrolling een einde gemaakt door te oordelen dat de driehoeksrelatie van payrolling, ondanks dat hierbij geen sprake is van werving & selectie, gelijkgesteld wordt aan de driehoeksrelatie van de uitzendovereenkomst.

De payrollwerkgever beschikt hierdoor over de volgende flexibiliteit:

de overeenkomst eindigt als de feitelijke werkgever de overeenkomst met het payrollbedrijf beëindigt.
de ketenbepaling is pas van toepassing na 26 weken, deze periode kan bij cao worden verlengd tot ten hoogste 78 weken;
voor de ketenbepaling geldt dat pas na 6 contracten of na 4 jaar een vast contract ontstaat;
De loondoorbetalingsplicht is veelal gedurende de eerste 78 weken uitgesloten.
De payrollwerkgever moet de ABU-cao volgen of zich aansluiten bij de uitzendwerkgeversorganisatie NBBU en is dus niet gebonden aan de cao van de feitelijk werkgever. Wel geldt gelijkstelling voor de primaire arbeidsvoorwaarden met werknemers die direct in dienst zijn bij de opdrachtgever in gelijke of gelijkwaardige functies.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst of Lise van den Heuvel .

 
Corporate Governance Code vernieuwd

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de vernieuwde Corporate Governance Code gepubliceerd. De zogenaamde “Code” is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven met regels en uitgangpunten (‘best practices’) om ondernemingen beter te laten functioneren. Beursgenoteerde vennootschappen zijn wettelijk verplicht de Code na te leven. Zij mogen er van afwijken maar deze afwijkingen moeten dan in het jaarverslag worden toegelicht. De Code heeft een ‘reflexwerking’ wat betekent dat hij indirect ook betrekking kan hebben op de inrichting van het bestuur van niet-beursgenoteerde vennootschappen.

De vernieuwde Code richt zich meer dan voorgaande versies op het besturen van de vennootschap op de lange termijn. Zo zijn er best practices opgenomen over duurzaam ondernemen en best practices die toezien op waarde creatie op de lange termijn. Onderdelen die toezien op de inrichting en de governance van de raad van commissarissen zijn ook gewijzigd. Zo zijn er bepalingen opgenomen over diversiteit en benoemingstermijnen. Ook dient het beloningsbeleid duidelijk en begrijpelijk te zijn. Voor alle inhoudelijke wijzigingen verwijzen wij naar de gehele tekst van de Code: http://www.commissiecorporategovernance.nl/download/?id=3364

Naar verwachting zal de nieuwe Code nog deze maand bij koninklijk besluit door het kabinet worden verankerd in de Nederlandse wet.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Helger Kamerman of Pieter Verloop.

 
De Wet werk en zekerheid in 2016

2016 was het eerste volle jaar onder werking van de Wwz. Een goed moment dus om de stand van zaken op te maken.

Een voorzichtig waarneembare trend is dat het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken afneemt; het aantal ontbindingsverzoeken toeneemt; en de billijke vergoeding wellicht toch niet zo uitzonderlijk is, zowel wat betreft de toewijzing als wat betreft de hoogte.

Een grove berekening van de toegewezen recente billijke vergoedingen toont dat gemiddeld 1,71 maandsalarissen per dienstjaar wordt toegewezen. De rechter is vrij in de manier waarop hij de hoogte bepaalt, er lijken daarvoor nog geen duidelijke handvatten te zijn.

Een aantal het oog springende uitspraken in 2016 laat zien dat:

de hoogste billijke vergoeding tot nu toe EUR 100.000,- bruto was;
een verbetertraject tot instructiebevoegdheid van de werkgever behoort en een werknemer zich daar dus voor moet openstellen;
een beroep op bedenktijd in een vaststellingsovereenkomst niet mag worden gebruikt om een hogere ontslagvergoeding te bewerkstelligen, omdat dat de verstoorde arbeidsverhouding verergert.
Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Anna Gorgun.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com