Nieuwsbrief
Nr. 1 - februari 2016
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

VAR-verklaring wordt vervangen door modelovereenkomst

Ruzie op de werkvloer

Aanpassingen in het jaarrekeningenrecht

Nieuwe Safe Harbor-regeling tussen VS en EU

Meelezen door werkgever in privé berichten werknemer

Header
 
VAR-verklaring wordt vervangen door modelovereenkomst

De VAR-verklaring wordt definitief afgeschaft. De reden hiervoor is dat het voor de Belastingdienst (te) moeilijk is om tegen schijnzelfstandigheid op te treden. Onder meer doordat het lastig te bewijzen is dat een VAR-verklaring ten onrechte wordt verleend, en doordat de dienst zich bij schijnzelfstandigheid alleen kan verhalen op de opdrachtnemer/zzp-er. Een gevolg is dat de overheid aanzienlijke belasting- en premie-inkomsten misloopt.

De Belastingdienst denkt beter te kunnen optreden tegen schijnzelfstandigheid met de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties' (“Wet DBA”), die op 1 februari jl. door de Eerste Kamer werd goedgekeurd. Daarin is vastgesteld dat de VAR-verklaring per 1 mei 2016 wordt vervangen door een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Op haar website biedt zij daarvoor verschillende categorieen. Als alternatief mag een eigen overeenkomst worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Belastingdienst.

Tot 1 mei 2017 geldt een implementatietermijn, waarin de Belastingdienst in principe niet handhavend optreedt. Oordeelt de dienst daarna dat er wel sprake is van een dienstbetrekking, dan kan zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer/zzp-er worden verplicht alsnog loonheffingen af te dragen.

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor overleg om samen met u vast te stellen of er maatregelen noodzakelijk zijn om uw risico's tot een minimum te beperken.Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Anna Görgün.

 
Ruzie op de werkvloer

Wanneer collega’s op de werkvloer elkaar het leven zuur maken en niet meer samen door één deur kunnen, kan dat de bedrijfsvoering behoorlijk verstoren. Soms lijkt ontslag van één of meer ruziemakers de enige oplossing. Dit blijkt echter niet eenvoudig.

Het Nederlandse arbeidsrecht kent sinds 1 juli 2015 een gesloten stelsel van acht ontslaggronden. Ten minste één daarvan moet door de werkgever aannemelijk worden gemaakt. Een verstoorde arbeidsrelatie is weliswaar één van die gronden, maar uit een recente zaak die diende bij de Rechtbank Gelderland, blijkt dat daarmee wordt gedoeld op de (verticale) relatie tussen werkgever en werknemer en niet op de (horizontale) relatie tussen werknemers onderling. Daarbij moet de verstoring aantoonbaar “ernstig en duurzaam zijn”, de breuk “onherstelbaar” en niet (uitsluitend) te wijten aan de werkgever zelf. Ten slotte moet de werkgever al het mogelijke hebben gedaan om de horizontale verhoudingen te herstellen.

Ruzie op de werkvloer vormt dus op zichzelf geen voldoende grond voor ontslag van een of alle kemphanen. Voor de werkgever betekent het vooral: werk aan de winkel!

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bas Derhaag of Sander Pieroelie.

 
Aanpassingen in het jaarrekeningenrecht

Als gevolg van Europese wetgeving is het Nederlandse jaarrekeningenrecht gewijzigd. De drie belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Lastenverlichting voor de ‘micro-onderneming’
Kleine rechtspersonen die deze – nieuwe - kwalificatie krijgen hoeven slechts een beperkte balans en winst-verliesrekening op te stellen, voorschriften over de toelichting, waarderingsgrondslagen, jaarverslag en aanvullende gegevens zijn niet van toepassing, en accountantscontrole is niet verplicht. Voor openbaarmaking van de jaarrekening geldt dat alleen de beperkte balans bij de Kamer van Koophandel moet worden gedeponeerd.
2. Nieuwe deponeringstermijnen
Voor alle rechtspersonen zijn de termijnen voor de opmaak van de jaarrekening gewijzigd naar 10 in plaats van 11 maanden na einde boekjaar. Hierdoor verschuift ook de deponeringstermijn van 13 naar 12 maanden na het einde van het boekjaar. Betreft het een B.V. waarvan alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, dan moet volgens de huidige wettekst deponering van de jaarrekening 8 dagen na ondertekening van de jaarrekening plaatsvinden.
3. Andere drempelwaarden
Voor kleine en middelgrote ondernemingen zijn de drempelwaarden veranderd. Met het oog op lastenverlichting is het aan te raden om goed te controleren onder welke categorie uw rechtspersoon valt.
De nieuwe wettelijke bepalingen gelden voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016, maar toepassing ten aanzien van de jaarrekening 2015 is toegestaan.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Helger Kamerman of Pieter Verloop.

 
Nieuwe Safe Harbor-regeling tussen VS en EU

In oktober jl. werd door het EU Hof vastgesteld dat Amerikaanse veiligheidsdiensten op grote schaal de privacy van gebruikers van onder meer Facebook en Google hadden geschonden. Door de vernietiging van de Safe Harbor-overeenkomst die dit toestond, ontstond in het internationale bedrijfsleven een juridisch zwart gat. Duizenden bedrijven die gebruik hadden gemaakt van de regeling vreesden voor een ontwrichting van de internationale handel.

Begin februari jl. werd echter een politiek akkoord gesloten over een vervangende regeling die de burgerrechten voldoende beschermt. Het zogenaamde ‘EU-US Privacy Shield’ bevat de toezegging van de VS om de data van Europeanen beter te beschermen. De Amerikaanse overheid geeft garanties dat er beperkingen gelden voor haar veiligheidsdiensten. En binnen het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken komt een speciale ombudsman waar Europeanen privacy klachten kunnen indienen.

Het EU-US Privacy Shield is nog slechts een raamwerk. De komende weken worden de details uitgewerkt. Daarna volgt er nog een advies van de nationale privacy toezichthouders en een opinie van een commissie met vertegenwoordigers van EU-lidstaten.

We houden u uiteraard op de hoogte.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.

 
Meelezen door werkgever in privé berichten werknemer

Afgelopen maand heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het zogenoemde Barbulescu arrest gewezen. De uitspraak luidde kortgezegd dat het toelaatbaar was voor de werkgever om - een deel van - het internetgebruik van de werknemer te controleren. De uitspraak deed nogal wat stof opwaaien in de media. Het arrest zou een vrijbrief zijn voor de werkgever om in de mail van haar werknemers mee te lezen. Dat is echter niet het geval.

De zaak betrof de Roemeense werknemer Barbulescu, die met een zakelijk Yahoo Messenger account ook privéberichten stuurde. Zijn werkgever ontdekte dit doordat hij het account monitorde. Barbulescu ontkende, maar werd met de berichten geconfronteerd en ontslagen. Schending van zijn privacy, meende hij en vocht het ontslag aan. Nadat de Roemeense rechter de werkgever in het gelijk gesteld had, stapte hij naar het Hof.

Volgens het Hof was in dit geval het monitoren door de werkgever redelijk en proportioneel. De Roemeense rechter had de juiste afweging gemaakt tussen de belangen van de werkgever en het recht op privacy van de werknemer.

Algemeen geldt dat een werkgever bepaalde voorwaarden mag stellen aan het gebruik van internet en daarop (steekproefsgewijs) mag controleren. Belangrijk is wel dat het internetbeleid bij de werknemers bekend is en dat controles niet langer duren dan noodzakelijk.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst of Lise van den Heuvel.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com