Nieuwsbrief
Nr. 7 - december 2014
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Bestuurders én aandeelhouders: opletten bij arbeidsovereenkomst

Wet werk en zekerheid: wat verandert er per 1 januari 2015?

Hoge drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid blijft

Header
 
Bestuurders én aandeelhouders: opletten bij arbeidsovereenkomst

Voor statutair bestuurders is bij ontslag geen preventieve ontslagtoets door de overheid of rechter nodig. Dat was al zo voor statutair directeuren van BV’s en NV’s, en onder de nieuwe Wet werk en zekerheid die vanaf 2015 in werking treedt, geldt dat ook voor bestuurders van stichtingen en verenigingen. Omdat ontslag daardoor plotselinge, grote gevolgen heeft, bedingen bestuurders in hun arbeidsovereenkomst vaak (maar lang niet altijd) een financiële voorziening voor als zij worden ontslagen: de ‘golden parachute’.

Een recent vonnis van de Rechtbank Amsterdam laat zien hoe belangrijk het is voor bestuurders om zo’n voorziening te treffen, en voor aandeelhouders om het bestuurderschap officieel te maken. De wet stelt aan de hoedanigheid van statutair bestuurderschap de eis van een rechtsgeldig benoemingsbesluit. In de betreffende zaak ontbrak dat, waarmee de bestuurder probeerde aan te tonen dat hij nooit bestuurder was geweest en zijn ontslag dus niet rechtsgeldig was. Maar op basis van een groot aantal documenten waar het bestuurderschap wel uit bleek, concludeerde de rechter dat de man wel degelijk bestuurder van de vennootschap was toen hij werd ontslagen. Zijn vorderingen werden afgewezen.
Lees verder >>

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bas Derhaag.

 
Wet werk en zekerheid: wat verandert er per 1 januari 2015?

Proeftijd
In een tijdelijk contract van maximaal 6 maanden mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer worden opgenomen. Ook is een proeftijd in opvolgende contracten verboden wanneer de vereiste vaardigheden en verantwoordelijkheden gelijk blijven.

Concurrentiebeding
In contracten voor bepaalde tijd mag vanaf 1 januari 2015 geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Overgangsrecht
Zowel voor de proeftijd als het concurrentiebeding geldt dat het huidige recht van toepassing blijft op contracten die zijn aangegaan/ondertekend voor 1 januari 2015, ook als de ingangsdatum na 1 januari 2015 ligt.
Wat betreft de proeftijd geldt het huidige recht verder ook voor contracten die na 1 januari 2015 zijn aangegaan, en die vallen onder een cao die is ingegaan voor 1 januari 2015, waarin een afwijkende proeftijd-regeling voor bepaalde tijdcontracten is opgenomen.

Aanzegplicht
De werkgever is vanaf 1 januari 2015 verplicht een werknemer uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Deze aanzegplicht geldt voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die aflopen op of na 1 februari 2015.
Lees verder >>

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

 
Hoge drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid blijft

Het Spaanse Villa-arrest, waarin een makelaar in privé aansprakelijk werd gesteld voor een desastreuze aankoop van een Spaanse vakantievilla door een Nederlands echtpaar, deed veel stof opwaaien. Met deze uitspraak zou de hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder zijn verlaagd, wat grote, negatieve consequenties voor bestuurders, en daarmee hun beleid zou hebben.

In het Tulip-Air-arrest verduidelijkt de Hoge Raad haar overwegingen. Zij onderstreept dat het uitgangspunt is en blijft dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad. Slechts onder bijzondere omstandigheden is er ruimte voor aansprakelijkheid van de bestuurder in persoon. De Hoge Raad is hier terecht terughoudend mee.

Heeft een betrokkene bij een normschending gehandeld als bestuurder, dan geldt een verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf. Is in privé gehandeld, dan is dit niet het geval.

De grens tussen handelen in privé en het handelen als bestuurder, is soms moeilijk te duiden en zal steeds aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden moeten worden getrokken. Maar duidelijk is dat de Hoge Raad de norm voor een hoge aansprakelijkheidsnorm voor bestuurders niet heeft verlaten.
Lees verder >>

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sanne van de Kamp.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com