Nieuwsbrief
Nr. 5 - augustus 2014
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Lagere ontslagvergoedingen 2014?

Borgstelling voor achtergestelde lening

Werkgever, vaar niet blind op adviezen van de bedrijfs- en verzekeringsarts

Header
 
Lagere ontslagvergoedingen 2014?

De ontslagvergoedingen die in het eerste halfjaar 2014 door Nederlandse rechters zijn toegekend zijn lager dan in voorgaande jaren. Het lijkt erop dat de rechter al ‘voorsorteert’ op het nieuwe ontslagrecht.

Als onderdeel van de nieuwe Wet werk en zekerheid zal op 1 juli 2015 een gewijzigd ontslagstelsel van kracht worden. In plaats van de ontslagvergoedingen zoals wij die nu kennen komt er één voorziening, genaamd Transitievergoeding, en deze is in vrijwel alle gevallen geringer van omvang dan onder het huidige systeem.

Uit een analyse van de beroepsvereniging van arbeidsrechtadvocaten in Nederland ( ‘VAAN’) blijkt nu dat de gemiddelde ontbindingsvergoeding in het eerste half jaar van 2014 ook al een stuk lager lag dan voorheen.

Of de Nederlandse rechtspraak hiermee een voorschot neemt op de versoberde vergoedingen onder het komende recht valt niet te zeggen, maar de uitkomst past bij de trend die wij al jaren bespeuren en waarin de vergoedingen bij ontslag steeds kariger zijn geworden. Die trend wordt bevestigd door statistieken. En volgend jaar dus door de wet.
Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bas Derhaag.

 
Borgstelling voor achtergestelde lening

Omdat banken sinds de crisis minder gemakkelijk financiering verlenen, ook als het bedrijfsovernames betreft, worden in de overnamepraktijk regelmatig alternatieve vormen van financiering gebruikt. Eén van deze alternatieve vormen is het achterhouden van (een deel van) de koopprijs door de koper, welk deel wordt omgezet in een (vaak achtergestelde) lening.

De praktijk leert dat het hierbij van groot belang is de voorwaarden van de borgstelling goed te omschrijven, anders biedt deze alternatieve vorm van financiering geen enkele zekerheid. Bij een overname van aandelen in een besloten vennootschap maakte de koper onder meer gebruik van een achtergestelde lening van de verkoper aan de koper. Toen de koper echter failliet ging viste de verkoper alsnog achter het net omdat onduidelijk was wat de achterstelling nu precies inhield.

Het principe van achterstelling staat omschreven in de wet, maar is geen vaststaand concept. De borg stelde zich op het standpunt dat de lening niet opeisbaar was, als gevolg van de achterstelling. Eerst moest de banklening zijn afgelost, maar daar was de koper na zijn faillissement niet toe in staat. Het hof ging hierin mee.
Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Daan van Noord.

 
Werkgever, vaar niet blind op adviezen van de bedrijfs- en verzekeringsarts

Hoewel werkgevers verplicht zijn om de controle en begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers uit te besteden aan de bedrijfsarts, blijven zij te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding van werknemers. Dit blijkt maar weer uit een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam.

In de betreffende zaak had een werknemer die na ziekte weer volledig aan het werk was gegaan, zich na een week voor de tweede keer ziek gemeld. De werkgever verzocht de bedrijfsarts om de werknemer opnieuw te onderzoeken, maar deze verzuimde dit. De verzekeringsarts van het UWV baseerde zijn deskundigenoordeel op een verouderd oordeel van de bedrijfsarts, waarin stond dat de werknemer arbeidsgeschikt was. De werkgever staakte daarop de loondoorbetaling. De werknemer vorderde toen in een kort geding loondoorbetaling bij ziekte. Terecht, zo vond de rechter.

De artsen waren onzorgvuldig geweest, maar de werkgever had een nieuw onderzoek van de bedrijfsarts moeten eisen. Hij blijft eindverantwoordelijk, zo luidde het oordeel. Om die reden is het belangrijk om kritisch te blijven op adviezen van ingeschakelde deskundigen zoals de bedrijfsarts en/of de verzekeringsarts van het UWV.
Lees verder >>

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com