Nieuwsbrief
Nr. 2 - februari 2014
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Arbeidsrecht wijzigt definitief door Wet Werk en Zekerheid

Garantieschending bij bedrijfsovername: schadeberekening

Belastingvriendelijke vergoeding voor advocaatkosten heeft langste tijd gehad

Omzetting naar vast contract: houd concurrentiebeding in het oog
Header
 
Arbeidsrecht wijzigt definitief door Wet Werk en Zekerheid

Op dinsdag 18 februari jl. is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. Gezien het feit dat door het Herfstakkoord van 11 oktober 2013 dit wetsvoorstel ook op een meerderheid in de Eerste Kamer kan gaan rekenen, zullen op korte termijn grote wijzigingen in het ontslagrecht, in de positie van flexwerkers en voor de Werkloosheidswet doorgevoerd worden. Wij zetten alvast de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Ontslagregels
Per 1 juli 2015 zal de ontslagroute worden bepaald door de ontslagreden: ontslag om bedrijfseconomische reden en langdurige ziekte loopt via het UWV, ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. Beide procedures kennen een hoger beroep. Beëindiging met wederzijds goedvinden blijft een optie. Nieuw daarbij is een 'bedenktijd’ van twee weken.

De kantonrechtersformule voor een ontslagvergoeding maakt plaats voor de transitievergoeding. Iedereen die langer dan twee jaar in dienst was, heeft hier recht op. Ook als het een tijdelijk contract betrof, of als werknemers zelf opzeggen vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De hoogte van de vergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en kent een maximum.

Flexibele arbeidsrelaties
Vanaf 1 juli 2015 mag een werkgever in een periode van 2 jaar maximaal 3 tijdelijke contracten geven aan een werknemer, met een tussenpoos van maximaal 6 maanden (2x3x6), in plaats van het huidige stelsel dat 3 contracten in 3 jaar met een tussenpoos van 3 maanden toestaat (3x3x3).

Daarnaast mag vanaf 1 juli 2014 bij een tijdelijk contract dat maximaal 6 maanden duurt niet langer een proeftijd worden afgesproken. En mag vanaf dezelfde datum geen concurrentiebeding worden opgenomen in een contract voor bepaalde tijd, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert dat het beding noodzakelijk is. Tot slot is ook vanaf 1 juli 2014 de werkgever in het nieuwe systeem verplicht een werknemer uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst (aanzegplicht). Houdt de werkgever zich hier niet aan, dan is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd ter grootte van het salaris van de werknemer over een maand. In de overgangsfase blijven oude contracten gerespecteerd.

Wijziging Werkeloosheidswet
Er komt een stapsgewijze afbouw van de WW-uitkering: van 38 maanden nu, naar 24 maanden in 2019. Verder komt er een aanpassing in de opbouw van WW rechten. Tot slot moet per 1 januari 2015 - een jaar eerder dan beoogd - een werkloze na 6 maanden passende arbeid onder zijn niveau accepteren. Dit is nu 12 maanden.
Lees verder >>

Heeft u naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons.

 
Garantieschending bij bedrijfsovername: schadeberekening

In een koopovereenkomst voor een bedrijfsovername worden over het algemeen garanties verstrekt aan de koper. Als een garantie wordt geschonden, moet de verkoper de daardoor geleden schade vergoeden. Meestal is een bepaling opgenomen over hoe de hoogte van de schade wordt vastgesteld.

Een voorbeeld daarvan:

“De aan Verkoper toe te rekenen schade ten gevolge van een inbreuk op de garanties dient te worden vastgesteld op het bedrag dat nodig is om Koper of -naar keuze van Koper de vennootschap - in de positie te brengen die zou hebben bestaan indien geen sprake zou zijn geweest van die inbreuk.”

Deze bepaling klinkt helder en fair, maar heeft meer invloed op de schadeberekening (en daarmee de hoogte van de schadevergoeding), dan op het eerste gezicht lijkt.

Blijkt bijvoorbeeld de winst hoger voorgesteld dan die in werkelijkheid is, dan kan dat een schending betekenen van de balansgarantie en moet de verkoper de koper - dan wel de vennootschap –een schadevergoeding betalen. Maar omdat de verkoopprijs van de vennootschap vaak wordt berekend op basis van een vermenigvuldiging van de winst (multiple), zal de vergoeding met eenzelfde multiple moeten worden vergroot om de koper in dezelfde positie te brengen die zou hebben bestaan indien geen sprake zou zijn van de inbreuk.

Het is dus raadzaam voor een verkoper om af te spreken dat alleen de schade die de vennootschap heeft geleden kan worden verhaald.
Lees verder >>

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Daan van Noord.

 
Belastingvriendelijke vergoeding voor advocaatkosten heeft langste tijd gehad

Werknemersadvocaten mogen overeengekomen bijdragen in de juridische kosten van hun werknemers niet langer rechtsreeks aan de werkgevers factureren, zo oordeelde het Hof van Discipline begin december vorig jaar.
Dit gebeurde sinds jaar en dag wel, met name om daarmee voor de werknemer een “dubbel” fiscaal voordeel te bereiken. Met deze manier van factureren bleef de overeengekomen vergoeding voor juridische kosten buiten de sfeer van de loonheffing en speelde de btw zelden een rol. Het Hof van Discipline spreekt echter van een “gefingeerde rechtsrelatie” met behulp waarvan ten onrechte btw wordt verrekend.

Deze redenering is te volgen. Maar door deze manier van factureren nu te verbieden wordt voorbij gegaan aan het loonheffingsvoordeel. Hoewel het beleid van het ministerie van Financiën er nog steeds op gericht is om buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand, gemaakt om een dreigend ontslag af te wenden, onbelast te vergoeden, duidt deze uitspraak erop dat de fiscaalvriendelijke vergoeding van advocaatkosten zijn langste tijd heeft gehad.

Vanaf 2015 wordt weliswaar de Werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. Die hanteert een zogenaamde ‘vrije ruimte’ gelijk aan 1,5% van de totale loonsom waarbinnen bepaalde vergoedingen en verstrekkingen buiten de loonheffing blijven. Maar het budget daarvoor zal in de regel krap blijken en weinig ruimte laten voor de advocaatkosten van een ontslagen werknemer. De juridische kosten van de werknemer kunnen dan waarschijnlijk niet langer fiscaalvriendelijk worden vergoed.
Lees verder >>

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bas Derhaag.

 
Omzetting naar vast contract: houd concurrentiebeding in het oog

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, vervalt een concurrentiebeding niet automatisch wanneer een tijdelijk contract wordt omgezet in een vast contract. Een werknemer die welbewust en ondanks waarschuwingen overstapte naar de concurrent, werd door het Hof ‘s-Hertogenbosch veroordeeld tot het betalen van maar liefst EUR 175.000. De rechter oordeelde dat omdat de arbeidsvoorwaarden in het vaste contract niet wezenlijk waren gewijzigd, er geen sprake was van een “nieuwe arbeidsovereenkomst”, maar van een “oude die doorloopt”. Het concurrentiebeding uit het tijdelijke contract bleef dus gewoon overeind.

In de wet staat dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden afgesproken omdat de werknemer de consequenties ervan moet kunnen overwegen. Maar dat hoeft dus alleen opnieuw te gebeuren als bij de omzetting naar een vast contract wezenlijke zaken in het arbeidscontract wijzigen. Bestaat er twijfel over die wijzigingen, neem als werkgever dan geen risico en voeg in het bevestigingsbriefje het concurrentiebeding toe. Vergeet tot slot niet om een getekend exemplaar van de werknemer retour te vragen.
Lees verder >>

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sjoerd van der Velde.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com