Nieuwsbrief
Nr. 1 - januari 2014
Vestius Advocaten
In deze extra editie nieuwsbrief

Grote aanpassingen in Ziektewet per 1 januari 2014
Header
Grote aanpassingen in Ziektewet per 1 januari 2014

Aanpassing Ziektewet, inleiding
Vrijwel onopgemerkt is per 1 januari 2014 een belangrijke wijzing van de Ziektewet in werking getreden die voor werkgevers verstrekkende (financiële) gevolgen kan hebben. Vanaf die datum zijn werkgevers namelijk financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan en ook voor ex-werknemers die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. De financiële gevolgen die dit kan hebben is dat grote en middelgrote werkgevers te maken krijgen met een gedifferentieerde premie en zij op die manier betalen voor de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van voormalig werknemers. De duur van de arbeidsovereenkomst is daarbij niet relevant. In theorie kan het zijn dat de kosten van een werknemer die slechts één dag heeft gewerkt, 12 jaar lang worden doorbelast aan de werkgever.
Doel van deze wetgeving is de werkhervatting van zieke werknemers zonder werkgever te stimuleren, en tevens om het langdurig ziekteverzuim terug te dringen en de instroom van Ziektewet-gerechtigden in de WIA te voorkomen.

Welke (ex-)werknemers?
De nieuwe wet heeft betrekking op werknemers met een tijdelijk en vast dienstverband die ziek uit dienst gaan. Ook onder deze wet vallen ex-werknemers die binnen vier weken na uitdiensttreding alsnog ziek worden, indien zij op dat moment geen andere werkgever hebben en ook geen WW-uitkering ontvangen. Deze ex-werknemers worden aan hun voormalige werkgever ‘toegerekend’. Indien de ex-werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst eerst een WW-uitkering ontvangt, of een andere baan heeft, en vervolgens ziek wordt, dan geldt deze toerekening niet.

Gedifferentieerde premie
Om het nagestreefde doel te bereiken, wordt de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers vergroot. Per 1 januari 2014 draagt de werkgever via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan de ziektekosten van de ex-werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. Voorheen betaalde de werkgever een sectorpremie, ongeacht het aantal (ex-)werknemers dat van een uitkering gebruik maakte. Deze premie was niet afhankelijk van de instroom in de Ziektewet.
De gedifferentieerde premie is opgebouwd uit drie componenten, te weten:

  • WGA-vast: dit is de premie zoals een werkgever die ook voorheen betaalde;
  • WGA-flex: premie die afhankelijk is van de aan een werkgever toegerekende instroom van ex-werknemers vanuit de Ziektewet in de WGA;
  • ZW-flex: premie die afhankelijk is van de aan een werkgever toegerekende instroom van ex-werknemers in de Ziektewet.

Toerekening vindt plaats op basis van de eerste ziektedag. Ligt deze binnen de arbeidsovereenkomst of binnen vier weken na uitdiensttreding, dan is de hiervoor bedoelde uitkeringslast toe te rekenen aan de werkgever. De kosten van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen voor werknemers die ziek uit dienst gaan komen dan voor rekening van de ex-werkgever.

Omvang werkgever
De hoogte van de te betalen gedifferentieerde premie hangt af van de grootte van de werkgever.
  • Grote werkgevers (loonsom >100 keer de gemiddelde SV-loonsom per werknemer; meer dan EUR 3.030.000) betalen een gedifferentieerde Ziektewet- en WGA-premie op basis van hun individuele instroom. Hoe hoger het ziekteverzuim is van ex-werknemers, hoe meer premie de werkgever moet betalen;
  • Middelgrote werkgevers (loonsom tussen 10 en 100 keer de gemiddelde SV-loonsom per werknemer; tussen de EUR 303.000 en EUR 3.030.000) betalen deels een sectorpremie en deels een individuele toeslag bij een hoog ziekteverzuim;
  • Kleine werkgevers (SV-loonsom = 10 keer de gemiddelde loonsom; minder dan EUR 303.000) betalen slechts een sectorpremie.

Gevolgen werkgever
Met name voor grote werkgevers heeft de instroom van ex-werknemers in de Ziektewet en de WGA grote invloed op de door de werkgever af te dragen premies. Het is het in het belang van een ex-werkgever om zijn zieke ex-werknemer zo snel mogelijk arbeidsgeschikt te krijgen. Dit geldt zoals gezegd ook voor ex-werknemers die binnen vier weken na einde arbeidsovereenkomst ziek worden. De ex-werkgever kan in theorie tot twaalf jaar financieel verantwoordelijk worden gehouden voor de uitkering van ingestroomde ex-werknemers: twee jaar doorberekening van de Ziektewetuitkering (ZW-flex) en tien jaar doorberekening van eventuele WGA-lasten (WGA-flex).

Wat te doen?
Gelet op de grote financiële gevolgen die de Ziektewet mogelijk kan hebben, kunt u als werkgever overwegen om zieke werknemers nog wat langer in dienst te houden en deze werknemer te re-integreren. Bij uitdiensttreding is het UWV namelijk verantwoordelijk voor de re-integratie en dan hebt u het als werkgever niet meer in de hand of en hoe dat gebeurt.
Ook kunt u overwegen om eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden. Als werkgever draagt u dan het risico voor arbeidsongeschiktheid van de ex-werknemer. Het risico kan, net als bij de WGA, worden herverzekerd bij een verzekeraar. Uiteraard is het daarbij wel van belang om de mogelijk financiële voordelen, af te wegen tegen de verplichtingen en de risico’s die u als eigen risicodrager loopt.

Bij beëindigingsovereenkomsten die men als werkgever gebruikt is het van belang om de zogenoemde postcontractuele verplichtingen nog eens tegen het licht te houden. Zo kan het van belang zijn om op te nemen dat de werknemer zich ziek dient te melden bij de ex-werkgever indien hij binnen vier weken na einde dienstverband ziek wordt (er van uitgaande dat de werknemer geen andere werkgever heeft of een WW-uitkering krijgt). Een bepaling die men zou kunnen opnemen – waarvan wij op dit moment niet zeker weten of deze stand zal houden in de praktijk – is dat de werknemer (een gedeelte van) de afgesproken vergoeding, pas ontvangt indien geen sprake is van ziekmelding binnen vier weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Tevens kan worden opgenomen dat de zieke ex-werknemer na uitdiensttreding zich houdt aan de regels tijdens ziekte (gehoor geven aan oproepen van de bedrijfsarts, etc.). Op die manier kan de werkgever nog invloed uitoefenen op het proces en het herstel. Hoe sneller immers de ex-werknemer herstelt, hoe lager de gedifferentieerde premie wordt.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com