Nieuwsbrief
Nr. 6 - december 2013
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Waar moet je rekening mee houden bij een ontslag op staande voet?

Publicatieplicht stichting

Hoelangwerkloos.nl?!

Nederlandse Staat moet misgelopen vakantierechten vergoeden
Header
Kerstgroet

Aangezien dit de laatste Vestius nieuwsbrief is van dit kalenderjaar, wensen wij hierbij al onze relaties hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2014!

Waar moet je rekening mee houden bij een ontslag op staande voet?

Omdat ontslag op staande voet (‘o.o.s.v.’) een zwaar middel is met vergaande consequenties voor de werknemer, laat de Hoge Raad steeds vaker de persoonlijke omstandigheden van de werknemer meewegen bij een o.o.s.v.. Leidde een zedendelict of mishandeling zeker tot een o.o.s.v., tegenwoordig is dat niet per definitie het geval. Omdat het misbruik bijvoorbeeld in de privésfeer plaatsvond, of omdat de consequenties van het ontslag te grote gevolgen hebben.

De extra toets kan ook nadelig uitpakken voor de werknemer. De voorbeeldfunctie weegt sinds enige tijd ook zwaarder mee. En als er duidelijke huis- en gedragsregels zijn opgesteld, die bij iedereen bekend geacht worden, is de rechter onvermurwbaar en kan bijvoorbeeld diefstal van een blikje Red Bull al tot een o.o.s.v. leiden, ook als het een alleenstaande moeder betreft.

Kortom, het is voor elke werkgever van groot belang om bij een o.o.s.v. altijd de persoonlijke omstandigheden van de werknemer in de gaten te houden. Maar wellicht nog belangrijker is het om goede huisregels te hebben en deze regels ook consequent na te leven.
Lees verder >>

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jop Ringeling.

Publicatieplicht stichting

Een stichting is een veelgebruikte rechtsvorm voor zogeheten goede doelen, maar wordt in de praktijk ook veelvuldig gebruikt in ondernemingsstructuren. Bijvoorbeeld in de vorm van een stichting administratiekantoor, een manier om certificaten van aandelen uit te geven. Om misbruik van de stichtingsvorm tegen te gaan wil de overheid haar inzicht in de financiële positie van stichtingen vergroten. Er is daarom een wetsvoorstel in de maak dat stichtingen verplicht de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook ontvangen giften moeten daarbij worden vermeld.

Op dit moment is de inwerkingtreding van de nieuwe regeling gepland voor 1 juli 2015. Het wetsvoorstel moet echter nog worden afgerond, waarna het nog door zowel de Eerste als de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. De genoemde datum ligt dus allerminst vast. In de tussentijd kunnen ook nog wijzigingen worden aangebracht in de regeling. Bestuurders van een stichting doen er wel goed aan om hun organisatie tijdig op orde te maken.

Het concept wetsvoorstel in haar huidige vorm is te downloaden op overheid.nl: http://www.internetconsultatie.nl/publicatieplicht_stichtingen.
Lees verder >>

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Daan van Noord.

Hoelangwerkloos.nl?!

Tot 2009 werd de Kantonrechtersformule veelvuldig ingezet om te berekenen wat een adequate vergoeding zou zijn voor ontslagen werknemers die via de rechter een hogere afvloeiingsregeling probeerden te krijgen. Deze regeling mag echter niet meer worden gebruikt. De rechter dient eerst vast te stellen of het ontslag inderdaad onredelijk was. En vervolgens wat dan wel een redelijke compensatie is voor de schade die de werknemer zal lijden.

Die schade voorspellen is een lastige kwestie. Deze is immers afhankelijk van allerlei onzekere factoren die bovendien in de toekomst liggen. Sinds begin dit jaar biedt hoelangwerkloos.nl een mogelijke oplossing. De website bevat een rekenmodel, ontworpen door de Universiteit van Amsterdam, dat op basis van een aantal persoonlijke gegevens van de werknemer een voorspelling doet van de kans dat hij een nieuwe baan vindt en de verwachte duur van de zoekperiode die daaraan vooraf gaat.

Inmiddels is dit instrument al door veel rechtbanken gebruikt. En hij lijkt voor werkgevers voordeliger te zijn dan de eenmalige vergoeding volgens de Kantonrechtersformule.

Het grootste voordeel is dat in een eventuele procedure aan de rechter goed kan worden uitgelegd dat de aangeboden voorziening adequaat en redelijk is. Deze is immers gebaseerd op een wetenschappelijk verantwoord rekenmodel.
Lees verder >>

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bas Derhaag.

Nederlandse Staat moet misgelopen vakantierechten vergoeden

Volgens de nieuwe vakantiewet, ingevoerd op 1 januari 2012, bouwen zieke werknemers dezelfde vakantierechten op als gezonde werknemers. Voorheen gold dat zieke werknemers alleen vakantierechten opbouwden over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode. Volgens de Europese vakantierichtlijn had de Nederlandse Staat de nieuwe wet al vanaf 2004 moeten invoeren en is zij er dus verantwoordelijk voor dat zieke werknemers tussen 2004 en 2012 vakantierechten zijn misgelopen. Dat zij jarenlang wetgeving heeft gehandhaafd die in strijd is met Europese regelgeving, levert al een onrechtmatige daad op, aldus het Hof.

De betreffende werknemers kunnen door deze uitspraak nu alsnog aanspraak maken op de misgelopen vakantierechten. Let wel: de aansprakelijkheid betreft alleen wettelijke vakantiedagen. Dat is bij een voltijdsdienstbetrekking twintig dagen per jaar.
Lees verder >>

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com