Nieuwsbrief
Nr. 5 - oktober 2013
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Veel interesse voor arbeidsrechtseminar

Update hervorming ontslagrecht

Vermijd strafrechtelijke termen bij ontslag op staande voet

Contractsuitleg: werking van ‘entire agreement clause’

Leg benoeming statutair bestuurder vast

Arbitragebeding in algemene voorwaarden met consumenten
Header
Veel interesse voor arbeidsrechtseminar

Veel belangstellenden volgden op donderdag 10 en 17 oktober jl. het arbeidsrechtseminar dat Vestius organiseerde. Het onderwerp was ‘De zieke werknemer’. Na een historisch overzicht door Bas Derhaag van Vestius lichtte Roelof Heida, arbo-arts bij Arboned en docent arbeidsrecht, verschillende aspecten van het onderwerp nader toe. Vooral de onderwerpen ‘hoe om te gaan met de privacy van de zieke werknemer’ en ‘verslaving’ leverden veel discussie op. Ook kwam de recente wijziging van de Ziektewet aan bod en de risico’s voor de werkgever wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat of binnen 28 dagen na einde dienstverband (opnieuw) ziek wordt.

Mocht u interesse hebben in de informatie die tijdens het seminar gegeven werd, dan kunt u deze hier downloaden. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Bas Derhaag.


Arbeidsrechtseminar De zieke werknemer

Klik hier voor de presentaties en meer foto's >>
Update hervorming ontslagrecht

In onze nieuwsbrief van april jl. lieten wij al weten dat de rigoureuze hervormingen van Rutte 2 op het gebied van ontslagrecht door het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 aan de kant gezet zijn. Begin september 2013 is het op het Sociaal Akkoord gebaseerde wetsvoorstel 'Wet Werk en Zekerheid' van Minister Asscher voor advies naar de Raad van State gestuurd. Minister Asscher heeft hierbij aangegeven dat het streven is dat het wetsvoorstel nog in de herfst van 2013 in de Tweede Kamer besproken zal gaan worden. Op dat moment wordt het wetsvoorstel ook pas openbaar en weten we precies de inhoud en consequenties van alle voorgestelde maatregelen.

In het op 11 oktober 2013 gesloten ‘herfstakkoord’ hebben de coalitiepartijen VVD en PvdA met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP onder meer afgesproken dat de hervorming van het ontslagrecht vervroegd zullen worden. Zo worden de maatregelen met betrekking tot Flexibel werk en Ontslag uit de Wet Werk en Zekerheid een half jaar eerder ingevoerd, respectievelijk 1 juli 2014 en 1 juli 2015. Hierdoor wordt het ontslagrecht eerder hervormd en komen flexwerkers eerder in aanmerking voor een vast contract. Daarnaast is er in hetzelfde Herfstakkoord afgesproken dat al na 6 maanden (nu 12 maanden) voor WW-ers alle arbeid als ‘passend’ aangemerkt wordt. Dit zou voor WW-gerechtigden het belang om snel werk op niveau te vinden moeten vergroten. Tot slot is er toegezegd dat er een onderzoek komt naar de knelpunten van loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers. Kortom, als er geen nieuwe tussentijdse akkoorden meer worden gesloten, komt aan het eind van dit jaar meer duidelijkheid.

Uiteraard zullen we de verdere ontwikkeling van deze plannen voor u nauwlettend in de gaten blijven houden en u hierover informeren met onze nieuwsbrieven.

Vermijd strafrechtelijke termen bij ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet is het een vereiste dat de reden voor het ontslag gelijktijdig met het ontslag wordt medegedeeld. Van belang daarbij is dat die reden heel zorgvuldig wordt omschreven en dat strafrechtelijke termen beter kunnen worden vermeden. Zo bleek in een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

In de betreffende zaak werd een koerier door zijn werkgever op staande voet ontslagen omdat hij zou hebben gesjoemeld met remboursgelden, pakketten en brandstofgelden. De werkgever vatte dit samen als verduistering. De werknemer ontkende dit, noemde zijn ontslag niet rechtsgeldig en stapte naar de rechter. Hij kreeg gelijk. Van de rechtbank, en in hoger beroep ook van het Hof. De term verduistering houdt volgens de wet in dat de werknemer zich opzettelijk en wederrechtelijk eigendommen van derden zou hebben toegeëigend. De werkgever kon die elementen echter niet bewijzen.

De rechtspraak stelt duidelijk dat als er bij het geven van ontslag op staande voet een strafrechtelijke term uit de wet als reden wordt genoemd, aan alle elementen van die wettelijke bepaling moet zijn voldaan om het ontslag rechtsgeldig te laten zijn. In de praktijk betekent dit bijna altijd een – onbedoelde – uitbreiding en verzwaring van de bewijslast voor de werkgever.
Lees verder >>

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

Contractsuitleg: werking van ‘entire agreement clause’

Bij het opmaken van commerciële contracten wordt regelmatig gebruik gemaakt van bepalingen die hun oorsprong vinden in het Anglo-Amerikaanse recht. Zoals ook de entire agreement clause welke verband houdt met de parol evidence rule. Volgens die regel telt in beginsel alleen datgene wat binnen the ‘four corners of the contract’ is vermeld. Mondeling, of ander bewijs om aan te tonen dat eigenlijk iets anders was overeengekomen is zodoende slechts bij uitzondering toegestaan. Door een entire agreement clause op te nemen in een contract, komen partijen overeen dat de parol evidence rule onverkort van toepassing is op de overeenkomst.

In het Nederlands recht is echter de bedoeling van partijen het uitgangspunt voor de uitleg van contracten. De Hoge Raad heeft hiervoor een maatstaf geformuleerd in het zogeheten Haviltex-arrest. Deze Haviltex-maatstaf laat ruimte om bij de uitleg van de overeenkomst weldegelijk ook rekening te houden met verklaringen of gedragingen van partijen uit de periode voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Toch is de entire agreement clause naar Nederlands recht geen waardeloos beding. In commerciële contracten kan het nog steeds een relevante bepaling zijn om de uitleg van het contract te beïnvloeden, en de invloed van partijbedoelingen te beperken. Daarvoor is wel van belang dat partijen kunnen aantonen dat zij ook hebben onderhandeld over de entire agreement clause, en dat het niet enkel een ‘standaardbepaling’ is.
Lees verder >>

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bram de Haas van Dorsser.

Leg benoeming statutair bestuurder vast

De Kantonrechter in Hoorn heeft afgelopen voorjaar nog eens duidelijk gemaakt dat de benoeming van een statutair bestuurder goed moet worden vastgelegd. In de betreffende zaak werd het ontslag van de Commercieel Directeur van Norkem B.V. als niet rechtmatig beschouwd omdat zijn benoeming nooit volgens de regels was vastgelegd, en hij daarmee niet officieel tot statutair bestuurder was benoemd.

Norkem had de werknemer gevraagd voor de functie van Commercieel Directeur. De werknemer aanvaardde deze functie. Norkem nam het in de notulen van de aandeelhoudersvergadering op, de benoeming ging gepaard met een salarisverhoging en de werknemer werd ingeschreven als bestuurder bij de Kamer van Koophandel middels een registratieformulier dat door de werknemer was ondertekend. Maar de benoeming zelf werd niet officieel op schrift gesteld en daar zit het pijnpunt.

De Kantonrechter verwijt Norkem onder meer dat zij de werknemer nimmer duidelijk en ondubbelzinnig heeft benoemd tot statutair bestuurder. Er was wellicht sprake van een ‘argeloze bestuurder’ die niet op de hoogte was van de vennoot- en arbeidsrechtelijke consequenties en die wordt al snel in bescherming genomen.

Dit is gemakkelijk te voorkomen door het benoemingsbesluit op schrift op schrift te stellen en de werknemer nadat hij of zij adequaat is voorgelicht over de belangrijkste consequenties van het besluit, te laten tekenen voor akkoord.
Lees verder >>

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.

Arbitragebeding in algemene voorwaarden met consumenten

Veel ondernemingen hanteren een arbitragebeding in hun algemene voorwaarden. Ondernemingen die overeenkomsten sluiten met consumenten zouden hiermee moeten oppassen.

Een arbitragebeding is een bepaling waarin de bevoegdheid van de gewone rechter wordt uitgesloten en in plaats daarvan een arbiter (of arbitrageraad) wordt aangewezen voor het beslechten van geschillen tussen de partijen.

Op dit moment is zo’n arbitragebeding nog toegestaan, zolang het niet ‘onredelijk bezwarend’ is voor de consument. Mogelijk zal het een en ander veranderen door het wetsvoorstel ‘Modernisering van het Arbitragerecht’, dat op dit moment ter beoordeling bij de Tweede Kamer ligt. Dit voorziet namelijk in het opnemen van arbitragebedingen in de zogenaamde ‘zwarte lijst’ welke bepalingen bevat die – als ze in de algemene voorwaarden zijn opgenomen – per definitie vernietigbaar zijn door de consument. Door middel van de wetswijziging wil de wetgever waarborgen dat de consument niet tegen zijn wil van de overheidsrechter kan worden afgehouden.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zal een arbitragebeding vernietigbaar zijn als de consument niet de keuze heeft tussen arbitrage en de gewone rechter. De gebruiker van de algemene voorwaarden moet de consument een maand de tijd geven om schriftelijk zijn keuze kenbaar te maken. Ondernemingen die overeenkomsten sluiten met consumenten doen er goed aan hun algemene voorwaarden hieraan aan te passen.
Lees verder >>

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Daan van Noord.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com