Nieuwsbrief Vestius september 2018

Ontslag op staande voet en het recht op loon

Als een aanvankelijk door de Kantonrechter vernietigd ontslag op staande voet in hoger beroep alsnog geldig wordt verklaard, maakt de werknemer over de tussenliggende periode niet meer per definitie aanspraak op loon. Zo luidt een belangrijk arrest van de Hoge Raad.

Ontslag op staande voet is een paardenmiddel. De werknemer verliest per direct zijn aanspraak op loon en meestal ook op een WW-uitkering. De wet stelt aan een dergelijk ontslag dan ook strenge eisen. En als een werknemer het ontslag aanvecht, toetsen rechters bijzonder kritisch of aan die eisen is voldaan. Wordt het ontslag vernietigd dan heeft de werkgever drie maanden de tijd om bij het Gerechtshof in beroep te gaan.

Als het ontslag alsnog geldig wordt verklaard, eindigt de arbeidsovereenkomst echter niet met terugwerkende kracht op de oorspronkelijke ontslagdatum, maar op een door het Hof te bepalen datum. De meningen waren tot nu toe verdeeld over de vraag of de werknemer over de tussenliggende periode recht had op loon. In een recente zaak oordeelde het Hof dat dat in beginsel zo is, maar alleen als de werknemer in de betreffende periode is blijven werken. De Hoge Raad keurde op 13 juli 2018 deze redenering goed.

Onze conclusie luidt daarom dat werkgevers er verstandig aan doen werknemers die een ontslag op staande voet aanvechten, niet te laten doorwerken tot een finale uitspraak is gedaan.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bas Derhaag of Sander Pieroelie.

Platformarbeid: bezorger Deliveroo geen schijnzelfstandige

Digitale platforms leveren arbeid op verzoek, zoals schoonmakers (Helpling) of chauffeurs (Uber). Zij werken met de platformwerkers vaak op zzp-basis. Dat leidt tot veel vragen over de arbeidsrechtelijke bescherming van platformwerkers.

Sytze Ferwerda is bezorger bij Deliveroo. Voorheen in dienstverband, maar sinds 1 februari 2018 als zzp-er. Hij stelde zich in rechte echter op het standpunt dat er sprake was van schijnzelfstandigheid en dat hij met Deliveroo nog steeds een arbeidsovereenkomst had.

De rechtbank Amsterdam stelde hem in het ongelijk. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als wordt voldaan aan drie criteria: arbeid, gezag en loon. Bij de beoordeling houdt de rechter bovendien rekening met de omstandigheden van het geval, zoals de bedoeling van partijen en hoe uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

In dit geval oordeelde de rechtbank dat er geen sprake was van schijnzelfstandigheid, omdat de uitvoering van de werkzaamheden daadwerkelijk was veranderd na de omzetting naar een zzp-contract, Ferwerda akkoord was gegaan met de zzp-constructie (bedoeling) en er geen sprake meer was van een gezagsverhouding. Ferwerda mocht zelf beslissen of hij zich aanmeldde voor werk, had geen kledingvoorschriften meer, mocht voor een concurrent werken en zich laten vervangen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Anna Görgün.

Agenderingsrecht aandeelhouders is beperkt

Aandeelhouders en certificaathouders van een B.V. of N.V. hebben agenderingsrecht. Zij kunnen het bestuur echter niet dwingen een onderwerp op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen dat een aangelegenheid betreft van het bestuur, oordeelde de Hoge Raad op 20 april 2018 in een geschil tussen Boskalis en Fugro.

In de betreffende casus wilde Boskalis, voor bijna een derde aandeelhouder van Fugro, op de aandeelhoudersvergadering niet alleen het intrekken van een beschermingsconstructie tegen vijandige overnames van Fugro ter sprake brengen, maar er ook over stemmen. Beide partijen waren het erover eens dat het besluit tot intrekking een bevoegdheid is van het bestuur en niet van de algemene vergadering, maar dat het wel besproken kon worden. Boskalis wilde echter een stemming over dit onderwerp op de algemene vergadering afdwingen. Omdat het bestuur van Fugro weigerde de stemming te agenderen, wendde Boskalis zich tot de rechter.

De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat het bestuur Fugro niet gedwongen kan worden de betreffende stemming te agenderen, omdat het bestuur niet verplicht is de algemene vergadering vooraf te consulteren of in haar besluitvorming te betrekken. Dat is alleen anders als de statuten of de wet bepalingen bevatten die afwijken van deze hoofdregel.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Helger Kamerman of Pieter Verloop.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte is rond

Arbeidsongeschikte werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn en waarvoor ontslag wordt aangevraagd, hebben recht op de transitievergoeding. Deze regeling leidde sinds de invoering van de WWZ, niet alleen tot vele slapende dienstverbanden, maar ook tot gefrustreerde werkgevers. Zij stonden na de loondoorbetalingsplicht van twee jaar niet bepaald te springen ook nog eens een transitievergoeding aan de arbeidsongeschikte medewerker te betalen.

Inmiddels is het Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte door beide Kamers aangenomen. Werkgevers die sinds 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikte medewerkers de transitievergoeding hebben betaald, kunnen deze vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht terugvorderen bij het UWV. De vergoeding zal worden betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

Het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wijzigt de berekening en de opbouw van de transitievergoeding. Minister Koolmees heeft in zijn brief van 4 juli 2018 aan de Tweede Kamer aangegeven dat de compensatieregeling daardoor eventueel op een paar punten wordt gewijzigd.

In het najaar van 2018 zal de Minister hierover meer duidelijkheid geven. We houden u op de hoogte!

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst of Lise van den Heuvel.

De AVG drie maanden later: toetsen, klachten en een grote dwangsom

De meeste organisaties hebben in de aanloop naar de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) op 25 mei jl. hun privacy beleid op orde gemaakt en de noodzakelijk stappen uitgevoerd om persoonsgegevens “AVG-proof” te verwerken.

De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) liet halverwege juli jl. weten een verkennend onderzoek op te starten om te achterhalen hoe goed grote organisaties de Europese privacyregels naleven. Om dat te toetsen zal de AP een steekproef houden onder grote organisaties in private sectoren.

Eind juni jl. maakte het AP bekend sinds 25 mei jl. ruim 600 klachten te hebben ontvangen, Een derde van de 400 geanalyseerde klachten ging over moeilijkheden rondom het verwijderen van persoonsgegevens. Verder betrof een groot aantal het niet mogen inzien van persoonsgegevens en de ongewenste verstrekking van persoonsgegevens aan derden. Ons advies blijft dan ook om interne procedures op te stellen voor een vlotte afhandeling van dergelijke privacy-verzoeken.

Ondertussen heeft de AP ook een eerste dwangsom van € 48.000,- geïnd bij een vermogensbeheerder die weigerde volledige inzage in de persoonsgegevens van een klant te geven.

Kortom, de AP zit er bovenop. Ook als uw bedrijf nu “AVG-proof” is, kan privacy maar beter wel een blijvend aandachtspunt blijven.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst of Lise van den Heuvel.

Mis het niet: het Vestius arbeidsrechtseminar in november

Ieder jaar organiseert Vestius een arbeidsrechtseminar om u op de hoogte te brengen van actuele en relevante arbeidsrechtelijke onderwerpen. Deze traditie zal in 2018 worden voortgezet. Het seminar zal plaatsvinden op twee data in november; te weten donderdagmiddag 1 november 2018 en donderdagmiddag 8 november 2018.

Op de genoemde data zal hetzelfde programma op de agenda staan. We raden u aan om één van de data alvast in uw agenda vrij te houden. Een definitieve uitnodiging met het programma volgt binnenkort per e-mail. Voor meer informatie of vragen kunt u alvast een bericht sturen naar seminar@vestius.com.

Voel u vrij om collega’s of relaties van deze ‘save the date’ op de hoogte te brengen!