Nieuwsbrief Vestius maart 2019

Maaltijdbezorgers Deliveroo: werknemers of niet?

In een half jaar tijd zijn bij de Rechtbank Amsterdam drie rechtszaken gevoerd over de vraag of maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemers of opdrachtnemers zijn. In juni 2018 verloor fietskoerier Sytze Ferwerda nog zijn rechtszaak tegen Deliveroo; hij was geen schijnzelfstandige volgens de kantonrechter. Op 15 januari 2019 oordeelde een andere kantonrechter in twee andere – door de FNV tegen Deliveroo aangespannen – zaken echter meer in algemene zin dat Deliveroo bezorgers wél op basis van een arbeidsovereenkomst werken.

Sinds 2017 werkt Deliveroo alleen met zzp’ers, oftewel opdrachtnemers, aldus Deliveroo. Volgens de wet wordt een arbeidsrelatie echter vooral bepaald door de praktijk. In de Ferwerda-zaak werd nog verwezen naar de grote mate aan vrijheid van de bezorgers om wel of niet te werken, wat niet past bij een arbeidsovereenkomst. In de FNV-zaken oordeelde de rechter dat dit een schijnvrijheid betreft die vooral op papier bestaat. Ook het feit dat koeriers niet kunnen onderhandelen over het standaardcontract duidt eerder op een arbeidsovereenkomst dan op ‘opdrachtnemerschap’. Tenslotte gaf de rechter de FNV gelijk dat bezorging van maaltijden vervoer van goederen over de weg betreft en daarmee valt onder de cao van die sector.

Deliveroo gaat in hoger beroep. Het zal de eerste keer zijn dat een gerechtshof in Nederland zich buigt over platformwerkers.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Anna Görgün.

Bestuurder bij een stichting soms persoonlijk aansprakelijk

Wanneer een stichting schade lijdt kan in sommige gevallen een bestuurder van die stichting persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Maar wanneer is daar nu sprake van?

Recent arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Een verhelderend voorbeeld is dat van een geschil tussen een school (een stichting) en zijn bestuurder en beleidsbepaler, de schooldirecteur. Zij waren een nieuwe school gestart en gingen namens die school allerlei contracten aan, wetende dat de school niet beschikte of zou gaan beschikken over voldoende financiering. Zij namen daardoor een onverantwoord groot risico dat de school haar financiële verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Het gerechtshof stelde hen persoonlijk aansprakelijk voor de door de school geleden schade, omdat zij anders hadden gehandeld dan een redelijk handelend en ervaren bestuurder in die omstandigheden zou moeten doen. Dat zij de werkzaamheden onbezoldigd verrichtten, slechts tijdelijk waren aangesteld of over onvoldoende kwaliteiten beschikten, deden volgens het gerechtshof aan hun verantwoordelijkheid niets af.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.

Schenden alcohol- en drugstests op het werk de privacy?

In personeelshandboeken staan vaak paragrafen waarin werknemers worden verplicht mee te werken aan een alcohol- of drugstest. In sommige gevallen bepaalt het beleid dat deze ‘at random’ kunnen worden afgenomen, in andere gevallen alleen wanneer daartoe aanleiding bestaat. Met name in de industrie komen we dergelijk beleid vanwege de hoge veiligheidseisen veel tegen.

Enige tijd geleden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) een onderzoek uitgevoerd naar het alcohol- en drugscontrolebeleid bij het bedrijf Uniper. De AP had signalen ontvangen dat hun medewerkers geacht werden in te stemmen met at random alcohol- en drugscontroles. Bij weigering zouden sancties volgen. Ook zouden de uitkomsten van de alcoholcontroles die al werden uitgevoerd, worden opgeslagen in personeelsdossiers.

De AP oordeelde in zijn rapport dat niet alleen dit uitgevoerde beleid, maar ook al de mogelijkheid tot uitvoering ervan strijdig is met de privacywetgeving. Beleid wordt tenslotte gemaakt om uit te voeren. Zolang er geen wettelijke basis voor is, kan de AP er hoge boetes voor opleggen. Een mogelijkheid om dit te voorkomen is om de bedrijfsarts de betreffende tests te laten afnemen. Ook daar zitten echter haken en ogen aan. Het is vooralsnog dan ook wachten of de wetgever voor de benodigde wettelijke basis gaat zorgen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst of Lise van den Heuvel.

Voorkom geschillen, zorg voor een goede samenwerkingsovereenkomst

Essentieel bij samenwerkingen is dat er een goede samenwerkings- of aandeelhoudersovereenkomst is waarin de partners duidelijke afspraken maken over hun samenwerkingen en met name over de beëindiging van de samenwerking. Wat is de opzegtermijn, dient er goodwill te worden betaald aan de vertrekkende partner, hoe verloopt de financiële afwikkeling, geldt er een concurrentiebeding en is het toegestaan medewerkers mee te nemen naar een nieuw kantoor?

Van zo’n overeenkomst was geen sprake in een zaak die kortgeleden diende bij de Ondernemingskamer. Het betrof een zaak van een accountantskantoor waarvan een van de drie partners voor zichzelf was begonnen en zijn aandelen had aangeboden aan de andere twee. Zij gingen niet akkoord, verkochten de twee dochtermaatschappijen aan ondernemingen waarvan zij zelf bestuurder en aandeelhouder waren voor een lage en niet zakelijke prijs. Daardoor bleef er feitelijk een lege holding over en bleef de partner die had opgezegd, met lege handen over.

De Ondernemingskamer was het -kort gezegd- niet eens met deze handelswijze en gaf aan dat er een zakelijke prijs moest komen voor de verkoop van de twee dochtermaatschappijen. Ook maakte de Ondernemingskamer duidelijk dat de partners zich beter konden gaan richten op het bereiken van een minnelijk regeling. Een goede aandeelhoudersovereenkomst had ook hier een hoop ellende kunnen voorkomen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paul Hendriks.

Vestius lid van XLNC

Vestius is lid geworden van XLNC, een internationale samenwerking tussen onafhankelijke accountants, juristen en management consultants die diensten leveren van hoge kwaliteit. XLNC biedt Vestius de mogelijkheid om klanten te verwijzen naar andere leden van XLNC. Deel uitmaken van dit netwerk helpt onze klanten om buiten Nederland zaken te doen, bijvoorbeeld in het geval van grensoverschrijdende fusies en overnames. Daarnaast verwachten wij dat het lidmaatschap de internationale rechtspraktijk van Vestius verder versterkt.

Zie voor meer informatie www.xlnc.org. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een van de partners van ons kantoor voor meer informatie.