Nieuwsbrief Vestius april 2018

Aftellen naar 25 mei a.s.

Nog even en dan is het zover: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) treedt in werking en wel op 25 mei a.s.

Eén van de grootste wijzigingen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens is dat de meldplicht voor geautomatiseerde persoonsgegevensverwerkingen komt te vervallen. Organisaties zullen in plaats daarvan gedocumenteerd moeten kunnen aantonen dat hun gegevensverwerkingen voldoen aan de verplichtingen uit de AVG.

De salaris- en personeelsadministratie waren tot op heden vrijgesteld van de meldplicht. Vanaf 25 mei 2018 zullen werkgevers moeten kunnen aantonen dat deze verwerkingen conform AVG zijn. Dit betekent onder meer dat werkgevers werknemers bij aanvang van het dienstverband dienen te informeren over onder andere de rechtsgrond voor de gegevensverwerking en hun privacyrechten. Voor de uitoefening van die privacyrechten dienen daarnaast procedures in werking te zijn.

Met nog een kleine maand te gaan is het dus de hoogste tijd na te gaan of uw personeels- en salarisadministratie ondertussen AVG “proof” zijn. Mocht u daarbij advies nodig hebben, neem dan contact met ons op!

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst, Lise van den Heuvel of Sander Pieroelie.

Voorstel reparatiewet Wwz

Het kabinet heeft een wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) opgesteld waarmee diverse arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke onderwerpen worden aangepast. Hoewel er nog wel een en ander aan kan worden veranderd, is de verwachting dat het voorstel op hoofdlijnen met ingang van 2020 zal worden ingevoerd.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:
• Cumulatiegrond: het wordt mogelijk om bij de rechter ontslag te krijgen op een combinatie van (onvoldragen) ontslaggronden, zoals deels disfunctioneren en deels een verstoorde arbeidsverhouding.
• Proeftijd: gaat van twee naar vijf maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het concurrentiebeding vervalt dan in principe wel bij proeftijdontslag.
• Premiedifferentiatie WW: als een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt aangeboden in plaats van een tijdelijk contract, betaalt de werkgever een lagere WW-premie.
• Ketenregeling: deze gaat van 2 jaar naar 3 jaar. De maximum keten van 3 tijdelijke contracten blijft hetzelfde.
• Transitievergoeding: is vanaf dag één verschuldigd (ook tijdens proeftijd); extra opbouw na 10 dienstjaren wordt afgeschaft; en de mogelijkheden omscholingskosten in rekening te brengen worden verruimd.
• Oproepkrachten: hoeven niet meer permanent beschikbaar te zijn en moeten daarom ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen.
• Payrollwerknemers: krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij de werkgever (pensioen is uitgezonderd).

Het is nu nog te vroeg om concrete stappen te nemen ter voorbereiding op nieuwe wetgeving, omdat nog niet duidelijk is hoe de nieuwe wet er precies uit gaat zien. We houden u uiteraard op de hoogte.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anna Görgün of Sander Pieroelie.

Looptijd 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar

De regering is van plan de looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 terug te brengen van acht naar vijf jaar. Het voorstel ziet op zowel nieuwe als bestaande situaties. Hiermee heeft de ministerraad op voorstel van de Staatssecretaris van Financiën ingestemd. Wanneer het voorstel door het parlement wordt aangenomen, zal abrupt een einde komen aan alle 30%-beschikkingen die op 1 januari 2019 meer dan vijf jaar lopen.

Het kabinet is van plan de wijzigingen op te nemen in het pakket Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag 2018 bekend wordt gemaakt.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe.

Bank mag bij kredietverstrekking niet zonder meer nadelige voorwaarden opleggen aan onderneming in zwaar weer

Ondernemingen die in een slechte financiële situatie verkeren, lopen het risico om door een bank onder druk gezet te worden bij de verstrekking van noodkrediet. Zeker wanneer een onderneming het water aan de lippen staat en een alternatieve wijze van financiering niet tot de mogelijkheden behoort.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft echter geoordeeld dat een bank die dit doet, zich niet houdt aan de bancaire zorgplicht. Door bouwbedrijf Midreth onder meer zeer nadelige voorwaarden op te leggen bij kredietverstrekking, had de Rabobank zich daar schuldig aan gemaakt. De bank had misbruik gemaakt van de schrijnende financiële situatie van Midreth, aldus het gerechtshof. Bij arrest van 27 maart 2018 werd de Rabobank daarom veroordeeld tot het vergoeden van de schade die de aandeelhouder en de bestuurder hadden geleden als gevolg van deze schending.

Bedenk dus dat ook als uw onderneming in zwaar weer verkeert, u niet alle voorwaarden van een bank hoeft te accepteren. En dat het mogelijk is dat uw onderneming recht heeft op vergoeding van de schade die het gevolg is van de door een bank opgelegde nadelige voorwaarden bij het verstrekken van noodkrediet.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paul Hendriks of Paulien Blaauwbroek.

#MeToo in de rechtszaal nog geen ‘business as usual’

Hoewel sinds oktober 2017 de ‘MeToo verhalen’ aan de orde van de dag zijn, en ook seksuele intimidatie of aanranding op de werkvloer een hot topic werd, vinden lang niet al deze gebeurtenissen hun weg naar de rechtszaal. Uit de Nederlandse arbeidsrechtelijke rechtspraak kun je tot nu toe vooral concluderen dat ook bij verwijtbaar gedrag op dit vlak, zoals seksistische opmerkingen en seksuele intimidatie, de rechter dat lang niet altijd voldoende grond vindt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Vaak zijn minder ingrijpende sancties mogelijk, zo luidden verschillende uitspraken.

Is de arbeidsrelatie door de gebeurtenissen die voortkomen uit het verwijtbare gedrag, echter ernstig verstoord kan er alsnog wel tot ontbinding van de arbeidsrelatie worden besloten. Dat heeft meestal wel nadelige gevolgen voor de werkgever.

Mocht u als werkgever dus te maken krijgen met een geval dat op #MeToo een uitgemaakte zaak lijkt, de Nederlandse arbeidsrechter heeft meer nodig dan 140 tekens om zijn oordeel te vellen. Laat u dus goed adviseren voordat u stappen neemt.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Suzanne Pesak.

Voorkomen is beter dan genezen: het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst

U kent het vast wel, partijen starten vol goede moed een onderneming, the sky is the limit. Echter vaak zonder vastlegging van goede afspraken. Zij starten op basis van vertrouwen en gaan er niet vanuit dat het later wel eens minder goed zou kunnen boteren tussen hen. Helaas is de praktijk weerbarstiger. Er zijn meerdere redenen waarom wij adviseren om die afspraken wél schriftelijk vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst (uitgaande van een BV).
1. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de onderneming om zorg te dragen voor een duidelijke governance structuur binnen de onderneming. Daaronder valt ook het vastleggen van hoe de onderneming wordt gestuurd, bestuurd, beheerd en gecontroleerd.
2. Een goede aandeelhoudersovereenkomst is van belang om te voorkomen dat door allerlei impasses binnen het bestuur of de algemene vergadering de onderneming stuurloos wordt.
3. Er bestaat een reële kans dat de samenwerking na verloop van tijd zijn beste tijd heeft gehad en eindigt. Een goede aandeelhoudersovereenkomst zal een bepaling bevatten over de waardering van de aandelen, zodat hierover geen onenigheid kan ontstaan.

Onze ervaring is dat de kosten van het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst ruimschoots opwegen tegen de ellende die daarmee voorkomen kan worden.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Henk Brat en Paul Hendriks.

Overzicht gesloten transacties

Ook de afgelopen periode heeft Vestius verschillende ondernemingen geadviseerd bij investeringen en overnames geadviseerd. Een kort overzicht:
• Tocardo Tidal Power bij haar doorstart en investering van het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland en enkele particuliere investeerders;
• SGI Aviation Services B.V. bij de strategische investering in haar onderneming door FinTech Global Incorporated;
• Axivate Capital II bij haar strategische investering in Dealconomy;
• Vereniging Veronica en V-Ventures bij de verkoop van haar dochter Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) aan Talpa Network.

Vestius in Legal 500 en Chambers Europe 2018!

We zijn verheugd dat Vestius Advocaten weer is opgenomen in de EMEA-gids 2018 van Legal 500 en Chambers Europe 2018.

De Legal 500 en Chambers Europe zijn gidsen waarin uitsluitend de betere advocatenkantoren een vermelding krijgen. Een notering in beide gidsen is zodoende een kwaliteitskeurmerk. De noteringen en aanbevelingen zijn gebaseerd op interviews met cliënten en concurrerende advocatenkantoren.

Wederom willen we onze cliënten bedanken voor hun goede terugkoppeling!