Loonwaarde (opgenomen) vakantiedag

Een werknemer heeft jaarlijks aanspraak op vakantie van minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week, de zogenoemde wettelijke vakantiedagen. Veelal komt het echter voor dat de werknemer extra vakantiedagen door zijn werkgever krijgt toegekend, de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen. Als een werknemer uit dienst gaat of ziek uitvalt, kan de vraag rijzen wat precies de loonwaarde van een (opgenomen) vakantiedag is. In dit artikel zal dat voor beide situaties worden toegelicht.

Loonwaarde vakantiedag bij einde dienstbetrekking

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst is de werkgever gehouden de opgebouwde doch niet genoten vakantiedagen aan de werknemer uit te betalen. Volgens artikel 7:641 BW dient de loonwaarde c.q. de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen in dat geval gelijk te zijn aan het bedrag van het laatstverdiende loon over het tijdvak dat de werknemer recht op vakantie heeft. Volgens vaste jurisprudentie moet onder het ‘laatstverdiende loon’ worden verstaan: het overeengekomen loon, inclusief eventuele emolumenten en vergoedingen waarop de werknemer recht heeft (zoals vakantiebijslag, een dertiende maand of een eindejaarsuitkering) alsmede vaste toeslagen (zoals een toeslag voor onregelmatige diensten) en bonussen. Looncomponenten die slechts strekken tot vergoeding van incidentele of bijkomende kosten tellen niet mee. Oftewel: het gaat om het overeengekomen basisloon en alle looncomponenten die intrinsiek samenhangen met de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden.

Waar in het verleden overigens werd geoordeeld dat een werkgeverspensioenbijdrage valt onder het loonbegrip indien is komen vast te staan dat de werkgeverspensioenbijdrage wordt doorbetaald tijdens vakantie, is nadien meermaals en recent nog geoordeeld dat het werkgeversdeel van de pensioenbijdrage niet tot het vakantieloon moet worden gerekend. Een pensioenbijdrage staat namelijk niet in intrinsiek verband met het al dan niet verrichten van werkzaamheden door de werknemer.

Loonwaarde opgenomen vakantiedag bij ziekte

Voor een zieke werknemer geldt verder dat hem in beginsel is toegestaan om vakantie op te nemen. Neemt een zieke werknemer vakantie op, dan geldt voor de loonwaarde van een opgenomen vakantiedag bij ziekte dat de werknemer in een economisch vergelijkbare positie dient te worden gebracht als ware hij zijn werkzaamheden zou hebben verricht. Aansluiting kan dus worden gezocht bij vorenstaande, hetgeen betekent dat de zieke werknemer recht heeft op 100% van zijn loon tijdens het opnemen van vakantie. Óók in het geval de werknemer tijdens ziekte is gekort op zijn loon (artikel 7:639 BW).

Conclusie

Kortom: voor de loonwaarde van een vakantiedag bij het einde van een dienstbetrekking is bepalend het basisloon evenals alle looncomponenten die intrinsiek samenhangen met de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden. Daarnaast geldt voor de loonwaarde van een opgenomen vakantiedag tijdens ziekte dat de zieke werknemer recht heeft op 100% van zijn loon (ook als hij tijdens ziekte is gekort op zijn loon).

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Puck Keurentjes (06-128 603 80).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van februari 2023