Inzage vorderen: de les uit Essilux/GrandVision

In geschillen komt het vaak voor dat u weet dat uw wederpartij over een bepaald document beschikt, maar daarin geen inzage verschaft. Een document dat informatie bevat die uw (onderhandelings)positie zou kunnen verbeteren als u het kon inzien. Maar hoe krijgt u die inzage van een onwillige wederpartij?

De wet voorziet in een oplossing. In artikel 843a Rv wordt namelijk de exhibitieplicht omschreven. Op grond van dit artikel kan een partij inzage vorderen in stukken die de wederpartij onder zich heeft. Ideaal om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld proceskansen en/of onderzoeksresultaten.

U moet wel een rechtmatig belang hebben bij inzage in de stukken. Bovendien is de partij die over de documenten beschikt niet gehouden om aan de vordering te voldoen als daar gewichtige redenen voor zijn. Er bestaat namelijk het risico dat partijen gaan vissen naar informatie, de zogenaamde fishing expedition. In de in augustus gewezen zaak van de brillengiganten Essilux/Grandvision kwam de vraag aan de orde of sprake was van een fishing expedition.

Essilux is een beursgenoteerde onderneming die actief is op de optiekmarkt. In 2019 heeft zij een meerderheidsaandeel in Grandvision (onder meer bekend van Pearle) gekocht. De aandelenoverdracht is afhankelijk gesteld van de vervulling van bepaalde voorwaarden. Zo bepalen de overeenkomsten dat Grandvision toestemming moet vragen aan Essilux wanneer zij contracten wil aangaan die buiten de normale gang van zaken vallen.

Door de coronacrisis wordt Grandvision gedwongen aanpassingen te maken aan haar dagelijkse beleid om haar continuïteit te waarborgen. Zij verzoekt Essilux haar toestemming te verlenen voor bepaalde maatregelen. Essilux verleent de toestemming niet omdat zij een grote hoeveelheid aan (aanvullende) informatie wil ontvangen. Uiteindelijk wendt Essilux zich tot de voorzieningenrechter en vordert inzage op grond van de exhibitieplicht.

Grandvision stelt dat er sprake is van een ongeoorloofde fishing expedition nu het gaat om stukken die vrijwel alle vitale onderdelen van Grandvision betreffen. Het zijn bovendien strategisch relevante, concurrentiegevoelige en bedrijfsvertrouwelijke stukken. Wanneer de vordering toegewezen wordt, krijgt Essilux de kans om bij een concurrent rond te neuzen, waardoor de overname misschien wel wordt afgeblazen.

De voorzieningenrechter gaat mee in het verweer van Grandvision en oordeelt dat Essilux in het geval van toewijzing van de vordering een onredelijk voordeel zou kunnen genieten. Wanneer zij inzage krijgt in de stukken kan concurrentiegevoelige en vertrouwelijke informatie naar voren komen en deze kennisname kan niet meer teruggedraaid worden. Bovendien heeft Essilux niet voldoende onderbouwd welke stukken zij nodig heeft om te kunnen beoordelen in hoeverre de maatregelen van impact zijn op de aandelentransactie. De voorzieningenrechter is dan ook van mening dat de vordering te veel het karakter heeft van een fishing expedition en wijst de vordering af.

De exhibitieplicht van art. 843a Rv kan een perfect instrument zijn om inzage te verkrijgen in stukken. Het succes van de vordering hangt echter af van diverse factoren en een specifieke begrenzing van het verzoek. Het afstuiten van de vordering van Essilux is daar eens te meer het bewijs van.

Mocht u inzage in bepaalde stukken willen verkrijgen, maar twijfelt u over de haalbaarheid van de vordering? Neem dan contact op met Pieter Verloop (06-57891113) en Sara Karem (06-53271319).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van oktober 2020