Groene arbeidsvoorwaarden

Aandacht voor het klimaat en duurzaamheid neemt in de maatschappij steeds meer toe.  Dit vertaalt zich niet alleen binnen de bestuurskamers van ondernemingen, maar ook op de werkvloer in vele vraagstukken over het verduurzamen van bestaande arbeidsvoorwaarden dan wel het introduceren van groene arbeidsvoorwaarden. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het toekennen van extra vakantiedagen als de werknemer met de trein op vakantie gaat, een netto fietskilometervergoeding of een groene bonus. Oftewel: arbeidsvoorwaarden die werknemers stimuleren de CO2-voetafdruk te reduceren.

Waar een werkgever aan moet denken bij het wijzigen dan wel introduceren van groene arbeidsvoorwaarden, dat zetten we hieronder kort en puntsgewijs uiteen:

  • Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden vereist allereerst overeenstemming met de werknemer. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan een werkgever slechts toekomen aan eenzijdige wijziging op basis van een eenzijdig wijzigingsbeding of goed werknemerschap. In beide gevallen gaat het dan om een belangenafweging, waarbij het belang van werkgever dient op te wegen tegen het belang van werknemer. Kan een werkgever gemotiveerd onderbouwen dat een wijziging van arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld aansluit bij haar duurzaamheidsbeleid dan wel vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan is denkbaar dat de belangenafweging ten gunste van de werkgever uitvalt.
  • Een werkgever dient daarnaast tijdig de OR – indien deze is ingesteld – te betrekken. Het advies- en het instemmingsrecht van de OR zal in veel gevallen bij het introduceren van groene arbeidsvoorwaarden en/of een milieubeleid een vereiste zijn.
  • Ook kan het zijn dat de OR haar eigen zorgtaak – te weten het bevorderen dat de organisatie zorgdraagt voor het milieu – uitoefent. Bijvoorbeeld door het initiëren van een overlegvergadering, het opvragen van informatie over het huidige milieubeleid of het doen van voorstellen om het milieubeleid te verbeteren.
  • Tot slot dient een werkgever bij het doorvoeren van groene arbeidsvoorwaarden te waken voor ongelijke behandeling van werknemers. Bij voorkeur door de arbeidsvoorwaarden zodanig vorm te geven dat alle werknemers er, indien gewenst, een beroep op kunnen doen. In dat geval wordt gelijke arbeid immers in gelijke omstandigheden gelijk beloond.

Bent u voornemens arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie te vergroenen? Pas dan eerst een belangenafweging toe, schakel de OR tijdig in indien dit een vereiste is en waak voor ongelijke behandeling. Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u te sparren over het invoeren van groene arbeidsvoorwaarden, dan kunt u contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van april 2024