Duurzaamheid centraal in nieuwe Corporate Governance Code

In onze nieuwsbrief van november 2022 blikten we al even vooruit op de voorgenomen actualisatie van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”). De Corporate Governance Code, de gedragsregels voor goed ondernemingsbestuur, is recent opnieuw aangepast. Inmiddels heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance (de “Commissie”) de nieuwe versie van de Code gepubliceerd. De tijdsgeest is goed te herkennen. Duurzaamheid staat centraal en ook is er meer aandacht voor thema’s als diversiteit en inclusie. Uit de nieuwe Code volgen een aantal belangrijke wijzigingen. Het voert te ver om alle wijzigingen op een rij te zetten maar wel vestigen wij graag de aandacht op drie in het oog springende wijzigingen. Zo wordt in de Code vastgelegd dat bestuurders voortaan verantwoordelijk zijn voor duurzame lange termijn waardecreatie. Ook zal er beleid voor diversiteit en inclusie moeten worden gevormd voor de onderneming. En uit de Code volgt naast allerlei instructies aan het bestuur ook een gedragsnorm voor aandeelhouders.

Duurzame lange termijn waardecreatie

Het concept ‘lange termijn waardecreatie’ staat al langer centraal in de Code. Daar is nu de term ‘duurzaam’ aan toegevoegd. De Commissie heeft ervoor gekozen om de term ESG te vervangen door duurzaamheid, zodat naast de ecologische, sociale en governance factoren, ook de economische aspecten van het ondernemen worden meegenomen. Met dit richtsnoer voor bestuur en commissarissen beantwoordt de Commissie aan de wens uit de praktijk om de aandacht uit te laten gaan naar duurzaamheid. Bestuurders en commissarissen moesten al rekening houden met de consequenties van beslissingen op de lange termijn en de impact daarvan op stakeholders. Met deze toevoeging in principe 1.1 uit de Code is het bestuur verantwoordelijk voor duurzame lange termijn waardecreatie en dient zij ook duurzaam te handelen vanuit ecologisch, sociaal en economisch perspectief. Dat verdient wel enige nuancering. Deze verantwoordelijkheid levert geen resultaatsverplichting op voor het bestuur. Bovendien kan het volgens de Commissie niet worden gelijkgesteld met aansprakelijkheid. De soep wordt dus niet zo heet gegeten als het wordt opgediend, maar vennootschappen zullen wel verantwoording moeten afleggen over de wijze waarop zij duurzaam lange termijn waarde creëren.

Hoewel het valt toe te juichen dat de Commissie de ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid volgt door deze term toe te voegen aan de Code, had het ons inziens een beter handvat geboden als de Commissie de invulling van het begrip lange termijn waardecreatie enigszins nader had gedefinieerd. Het blijft immers een subjectief en daarmee lastig begrip. Aan de andere kant hebben bestuurders en commissarissen op deze manier wel beleidsvrijheid doordat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan de wijze waarop zij duurzame lange termijn waarde creëren.

Diversiteit en inclusie

In de nieuwe Code is naast diversiteit nu ook aandacht voor inclusie. De werking (‘scope’) van het diversiteitsbeleid is daarmee uitgebreid. Vennootschappen moeten een zogeheten diversiteits-en inclusiviteitsbeleid (“D&I-beleid”) opstellen, die een sociaal veilige sfeer binnen de onderneming creëert en zorgt voor een ‘level playing field’ waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen medewerkers op grond van hun identiteit of achtergrond. Het beleid dient erop gericht te zijn om iedereen een gelijkwaardige kans te bieden om succesvol te worden binnen de onderneming. Ook zouden vennootschappen aandacht moeten hebben voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Naast het opstellen van een D&I-beleid dienen vennootschappen ook verslag te doen van de resultaten van hun D&I-beleid. Zij zullen verantwoording moeten afleggen over onder andere de concrete doelen die zij hebben gesteld ten aanzien van de samenstelling van raad van commissarissen, bestuur en (indien aanwezig) executive committee.

Rol van aandeelhouders

De code bevat, naast de toevoegingen ‘duurzaamheid’ en ‘inclusie’, een nieuw principe gericht op de rol van aandeelhouders. Ook is er – naast de principes die samenhangen met goed ondernemingsbestuur – sprake van een gedragsnorm voor de aandeelhouders ten aanzien van de strategie. Principe 4.4 schrijft voor dat aandeelhouders het belang van een strategie gericht op lange termijn waardecreatie moeten erkennen. Aandeelhouders mogen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid uiteraard nog steeds hun eigen belang nastreven, maar dienen dit nieuwe principe in ogenschouw te nemen bij het bepalen van de wijze waarop zij gebruikmaken van hun rechten.

Verder bevat de Code een aantal nieuwe best practice bepalingen voor institutionele beleggers. Het voert voor het bestek van dit artikel te ver deze wijzigingen uiteen te zetten, maar we merken graag op dat het voor de praktijk relevante nieuwe best practices biedt.

Inwerkingtreding Code

De geactualiseerde Code geldt in principe met ingang van 1 januari 2023 voor elke beursvennootschap. Dat wil zeggen dat beursvennootschappen vanaf die datum de gedragsbepalingen zullen moeten naleven en daarover dienen te rapporteren. Hoe deze actualisatie van de Code zal uitwerken, zal de praktijk moeten uitwijzen. De nieuwe Code is gemengd ontvangen. We verwachten dan ook dat in de nabije toekomst zal worden overgegaan tot verdere actualisatie van de Code.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met Helger Kamerman (06-510 801 97) of Lusine Shahbazyan (06-128 715 76).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van juni 2023