Discretionaire bevoegdheid bonusregeling

Veel werkgevers hanteren een bonusregeling op grond waarvan jaarlijks aan een werknemer een bonus toekomt afhankelijk van de door de werknemer behaalde resultaten, doch met een discretionaire bevoegdheid van de werkgever om de bonus toe te kennen of te matigen. Indien de werkgever een dergelijke discretionaire bevoegdheid heeft, rijst de vraag in hoeverre de werkgever van deze bevoegdheid gebruik kan maken.

Goed werkgeverschap

In de lagere rechtspraak is herhaaldelijk geoordeeld dat een discretionaire bevoegdheid tot het toekennen of het matigen van een bonus wordt begrensd door de eisen van het goed werkgeverschap. Ook in een recent arrest van de Hoge Raad is bevestigd dat dit vraagstuk onderworpen is aan het goed werkgeverschap conform artikel 7:611 BW. Het goed werkgeverschap houdt hier onder meer in dat voor een werknemer duidelijk moet zijn op grond van welke criteria of op grond van welke omstandigheden van het geval die de beslissing om een bonus te korten kunnen dragen, is beslist om een bonus niet of gedeeltelijk uit te keren en dat de werkgever die beslissing goed moet motiveren. Een werkgever heeft zodoende geen volledige vrijbrief om zijn discretionaire bevoegdheid aan te wenden op de wijze die hem goeddunkt, maar is gehouden een dergelijk bonusbesluit zorgvuldig (het zorgvuldigheidsbeginsel) en gemotiveerd (het motiveringsbeginsel) te nemen.

In de onderhavige kwestie werd hier niet aan voldaan. Er waren geen vooraf vastgestelde criteria, geen omstandigheden die de beslissing om de bonus te korten konden dragen en evenmin was het besluit door de werkgever voorzien van een deugdelijke motivering om de bonus tot veertig procent te matigen. De werkgever ving hier dus bot en diende zijn werknemer alsnog de volledige bonus – te weten USD 113.791,54 – te betalen.

Volle toetsing

Of een werkgever zich als goed werkgever heeft gedragen wordt ten slotte in volle omvang door de rechter getoetst, waarbij wel geldt dat rekening kan worden gehouden met alle omstandigheden van het geval en met de beoordelingsvrijheid van de werkgever.

Advies

Hanteert u als werkgever een discretionaire bonus, zorg dan dat u de eisen van het goed werkgeverschap bij het weigeren of matigen van de bonus in acht neemt. Met andere woorden: handel zorgvuldig en voorzie de beslissing van een deugdelijke motivering. Kent u tot slot een bonus toe aan uw werknemer, dan doet u er verstandig aan schriftelijk aan uw werknemer te bevestigen dat deze toegekende bonus geen toekomstige aanspraak op een bonus verschaft.

Voor vragen over dit onderwerp of advies over uw (discretionaire) bonusregeling kunt u contact opnemen met onze onze arbeidsrechtspecialisten.

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van juni 2023