De toekomstige plannen voor het concurrentiebeding

Het kabinet heeft op 2 juni 2023 in een Kamerbrief aangekondigd de regels rondom het concurrentiebeding te willen aanpassen. In dit artikel nemen we u mee in de voorgestelde plannen.

Wat is een concurrentiebeding?

Veel werkgevers spreken met hun werknemers in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding af. Het concurrentiebeding heeft als doel een werknemer te verbieden om na afloop van de arbeidsovereenkomst in dienst te treden bij een concurrent of om vergelijkbare werkzaamheden uit te voeren voor een ander bedrijf. Ook komt het vaak voor dat een relatiebeding wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer wordt verboden om klanten en/of relaties van de werkgever te benaderen. Dit relatiebeding wordt juridisch ook beschouwd als een concurrentiebeding.

Plannen om de wet te wijzigen

Uit onderzoek van het Ministerie blijkt dat werkgevers veel gebruik maken van het concurrentiebeding, ook in situaties en voor functies waarin het niet noodzakelijk lijkt te zijn. Hierdoor kan het de werknemers onredelijk beperken. Bovendien heerst er momenteel krapte op de arbeidsmarkt. Door het veelvuldige gebruik van het concurrentiebeding proberen werkgevers schaarse en gewilde werknemers aan zich te binden, hoewel dit niet het oorspronkelijke doel is van het concurrentiebeding. Dit belemmert op zijn beurt de werknemer om van baan te veranderen, waardoor de arbeidsmarkt niet optimaal functioneert en werknemers mogelijk niet op hun ideale plek terechtkomen. In dat kader komt dan ook geregeld voor dat een rechter een concurrentiebeding buiten werking stelt in een situatie waarbij een werkgever zich laat ontvallen dat hij het beding in stand wil houden omdat hij moeite heeft om een vervanger te vinden; daar is een concurrentiebeding uitdrukkelijk niet voor bedoeld!

Met de bedoeling om de regels met betrekking tot het concurrentiebeding aan te passen, streeft het kabinet er naar om het onnodig en onjuist gebruik van het concurrentiebeding aan banden te leggen.

Aangekondigde wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen omvatten de volgende punten:

   1. De duur van het concurrentiebeding zal worden beperkt (de exacte duur wordt verder niet gespecificeerd in de Kamerbrief).
   2. Er moet verplicht een specifieke en gemotiveerde geografische reikwijdte van het concurrentiebeding worden overeengekomen. De algemene omschrijving dat het beding geldt voor “heel Nederland” zal dus niet meer volstaan.
   3. Net als bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zullen werkgevers ook bij contracten voor onbepaalde tijd het zwaarwegend bedrijfsbelang moeten motiveren. Hiermee wordt bedoeld dat werkgevers moeten aangeven waarom het noodzakelijk is om een concurrentiebeding overeen te komen. De praktijk leert dat deze motivering uitgebreid zal moeten zijn en ook geen algemene omschrijving mag zijn die het bedrijf voor alle werknemers gebruikt. Het moet dus waarschijnlijk functie-specifiek en individueel worden gemotiveerd.
   4. Wanneer het concurrentiebeding wordt ingeroepen, zal de werkgever een vastgestelde wettelijke vergoeding moeten betalen aan de werknemer. Het is de bedoeling dat dit bedrag een bepaald percentage van het laatstverdiende salaris van de werknemer zal bedragen.

Verwachte timing

Het wetsvoorstel was in voorbereiding op het moment dat het kabinet viel, waarbij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwachtte het wetsvoorstel tegen het einde van het kalenderjaar ter internetconsultatie aan te bieden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit nu vertraging oplopen. De verwachting is echter wel dat een volgend kabinet verder zal gaan op de ingeslagen weg, nu het een breed gedragen wens is in politiek Den Haag dat de regelgeving omtrent het concurrentiebeding op de schop gaat. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Bart de Vroe (06-203 662 43).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van augustus 2023