Corona special (update) | Hoe om te gaan met debiteuren

Naar aanleiding van onze eerdere post “Bestuursmaatregelen tijdens crisistijden”, hebben wij wederom veel aanvullende vragen van cliënten en relaties gehad. Zo ook over hoe om te gaan met niet-betalende afnemers? Welke middelen staan ter beschikking, mede gezien de sluiting van rechtbanken?

Wij adviseren u de volgende stappen in acht te nemen.

 • Neem eerst de contracten met uw afnemers door. Mogelijk heeft u ook algemene voorwaarden die u van toepassing heeft verklaard. Stel vast wat de exacte afspraken zijn en kijk met name naar wat er is bepaald over:

   1. betalingstermijnen en opeisbaarheid van openstaande kosten en onderhanden werk;
   2. de verschuldigde rente en (incasso)kosten die bij te late betaling in rekening mogen worden gebracht;
   3. de mogelijkheden om nakoming te vorderen, dan wel om het contract wegens wanbetaling te beëindigen en schadevergoeding te vragen; en
   4. de mogelijkheid om zekerheid te verlangen voor betaling van uw facturen.

Overigens is dit een goed moment om na te gaan of uw algemene voorwaarden wel afdoende bescherming bieden.

 • Heeft u een kredietverzekering afgesloten, neem dan direct contact op met de verzekeraar zodat u geen door de verzekeraar gestelde voorwaarden overslaat.
 • Heeft u geen kredietverzekering afgesloten? Laat uw afnemer dan schriftelijk weten dat deze te laat is met de betaling van openstaande facturen en sinds het verstrijken van de betalingstermijn(en) in verzuim is. Sommeer de afnemer daarbij om alsnog binnen enkele (redelijke) dagen te betalen. Tevens meldt u dat uw afnemer rente en/of kosten is verschuldigd en stelt u de afnemer aansprakelijk voor de schade die u als gevolg van het betalingsverzuim lijdt. Mochten wij u hier verder over kunnen adviseren, neemt u dan contact met ons op.
 • Blijf met uw afnemer in gesprek en kijk of u goede afspraken kunt maken over betaling van de facturen. Beding daarbij zekerheden (voor zover dat mogelijk en realistisch is). Denk daarbij aan pandrecht op voorraden en persoonlijke borgstellingen van de DGA. Mocht u een regeling kunnen treffen, leg deze dan schriftelijk vast en betracht daarbij de nodige voorzichtigheid.
 • Indien u op korte termijn geen betalingen ontvangt, dan kunt u de volgende acties overwegen:

   1. U kunt betaling via de rechter afdwingen. Door de huidige crisis en de sluiting van rechtbanken tot een nader te bepalen datum na 6 april 2020 is de behandeling van vrijwel alle lopende en nieuwe zaken uitgesteld of vertraagd. Het vorderen van betaling via de rechter biedt geen snelle oplossing. Een kort geding procedure heeft buiten crisistijd een doorlooptijd van ongeveer 6-8 weken en een ‘normale’ procedure 6-8 maanden. Los van tijd kost het voeren van een procedure ook geld (advocaatkosten, griffierechten). Die kosten worden zonder bijzondere contractuele afspraken niet volledig toegewezen. Het incasseren van lage vorderingen of het incasseren van vorderingen op ‘kale kippen’ zal in het algemeen meer geld kosten dan opleveren. Wanneer een afnemer kredietwaardig is maar de vrees bestaat dat die kredietwaardigheid met de tijd zal afnemen, dan is het mogelijk om beslag te leggen op goederen of vorderingen van de afnemer (zoals beslag op bankrekeningen). Een beslagprocedure is een aparte verzoekschriftprocedure waarbij de afnemer niet wordt gehoord; de rechter beslist vaak dezelfde dag nog of het beslagverzoek wordt toegewezen. Gelet op het bijzondere karakter van de procedure en gelet op de huidige crisis worden beslagverzoeken zeer kritisch getoetst; de drempel ligt hoog om te voorkomen dat afnemers door een lichtvaardig beslag verder in financiële problemen komen;
   2. U kunt het faillissement van uw afnemer aanvragen door middel van een (door uw advocaat in te dienen) verzoekschrift bij de rechter. Faillissement kan worden aangevraagd wanneer uw afnemer niet in staat is om betalingsverplichtingen jegens u en minstens één andere crediteur te voldoen. Gevolg van een faillissement is dat de onderneming onder beheer wordt gesteld van een curator, die de boedel verdeelt en/of een doorstart onderzoekt. Aangezien een faillissementsaanvraag kan worden ingetrokken wordt het soms ingezet als pressiemiddel, maar kan averechts werken als daardoor het toekomstige verdienvermogen van een onderneming wordt vernietigd. Het is raadzaam om terughoudend te zijn met een faillissementsaanvraag en het als laatste middel te beschouwen.

Wij adviseren om altijd in gesprek te blijven met de afnemer, ook al heeft u mogelijk al een procedure opgestart. Het loont altijd om zelf te trachten goede afspraken te maken, bijvoorbeeld over afbetalingstermijnen, verschuldigde rente en mogelijke zekerheden. Leg deze dan schriftelijk goed vast. De advocaten van Vestius kunnen u hierbij helpen.

Heeft u vragen over dit artikel of over ons eerdere artikel? Neemt u hierover dan contact op met Sander Pieroelie (06-22287865), Henk Brat (06-55394459) of Sara Karem (06 12871576). Wij staan uiteraard aan uw zijde in deze zware tijden en u kunt ons ook buiten de gebruikelijke kantooruren op onze mobiele telefoonnummers bereiken.

Gepubliceerd op 31 maart 2020