Corona special | De NOW 2-regeling

Inmiddels is de NOW 2-regeling gepubliceerd. Aanvragen voor de NOW 2-subsidie kunnen worden aangevraagd vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020. Wij hebben de aandachtspunten samengevat.

1. Omzetverlies: 

Net als onder de NOW 1 kan een beroep op de NOW 2-subsidie worden gedaan bij een omzetverlies van ten minste 20% in een bepaalde periode. De werkgever mag zelf kiezen voor welke periode van omzetverlies de NOW 2-compensatie wordt aangevraagd. Namelijk een periode van vier maanden te starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De referentie-omzet is de omzet over het kalenderjaar 2019 gedeeld door 3. Werkgevers die ook NOW 1 hebben aangevraagd, moeten de omzetperiode onder NOW 2 laten aansluiten op het eerst gekozen tijdvak.

2. Hoogte compensatie:

De compensatie wordt gebaseerd op het SV-loon in maart 2020 (met een maximum van EUR 9.538 per werknemer per maand) vermeerderd met 40% forfaitaire werkgeverslasten. De formule is: percentage omzetdaling x loonsom x 4 x 1,4 x 0,9.

3. Korting lagere loonsom:

Indien de loonsom in de compensatieperiode lager blijkt dan de referentiemaand, dan zal dit net als onder NOW 1 leiden tot een meer dan evenredige korting op de definitieve compensatie (gebaseerd op 100% omzetdaling in plaats van de daadwerkelijke omzetdaling). Een hogere loonsom in de compensatieperiode zal echter niet resulteren in een hogere compensatie. In NOW 2 is geen aparte regeling opgenomen voor seizoensbedrijven, dit omdat voor NOW 2 de loonsom over maart wordt genomen en seizoensinvloeden daarmee minder spelen.

4. Reorganisatieboete:

Onder NOW 2 is deze korting bij een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen verlaagd van 150% naar 100% (x 1,4 x 0,9) van het loon van de betrokken werknemers over drie maanden. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden ingediend. Onder NOW 2 geldt voorts dat bij een collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen (voor 20 of meer werknemers) een akkoord over de ontslagaanvraag moet zijn bereikt tussen de werkgever en alle belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Als een werkgever toch 20 of meer werknemers ontslaat zonder akkoord met alle belanghebbende verenigingen, dan wordt de subsidie met 5% verminderd.

5. Verbod bonus / dividend / eigen aandelen:

  • Als een werkgever een subsidiebedrag heeft ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is vanwege de drempelwaarde (voorschot EUR 100.000) dan geldt voor de werkgever onder NOW 2 de verplichting om over 2020 geen dividend uit te keren en geen bonussen te betalen aan de directie en om tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening van 2020 wordt vastgesteld, geen eigen aandelen in te kopen. Dit geldt dus alleen voor de aanvragende entiteit. De overige rechtspersonen van het concern, mits zij niet zelf ook aanvragen en er geen aanvraag op niveau van de werkmaatschappij wordt gedaan, mogen dit nog wel. Het betreft het uitkeren van dividend en bonus over 2020, waarover in de regel in de jaarvergadering van 2021 wordt beslist. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, die pas in 2020 tot uitbetaling zullen leiden aangezien de beslissingen daarover al genomen zijn.
  • De bijzondere voorwaarden over bonus / dividend / inkoop eigen aandelen van NOW 1 voor de werkmaatschappij-uitzondering, gelden ook onder NOW 2. Kort gezegd geldt dan het bonusverbod niet alleen voor de aanvrager maar ook voor het groepshoofd, terwijl het verbod tot dividendbetaling en inkoop eigen aandelen geldt voor de hele (internationale) groep.
  • De verplichting om geen bonussen te verstrekken is beperkt tot de bonussen en winstdelingen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het begrip bestuur, directie (of management) dient breed te worden opgevat. De registratie in de Kamer van Koophandel is hierbij niet doorslaggevend, ook niet of de betrokken personen beslissings- of tekeningsbevoegd zijn. Bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen behoren tot het bestuur, directie of management en vallen daarmee onder deze bepaling. De interne naam die hieraan wordt gegeven is niet relevant. Onder deze bepaling valt ook degene die tijdelijk zitting heeft in het bestuur, de directie of het management. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen. Dit betekent voor DGA’s/bestuurders en andere directieleden dat zij mogelijk slechts hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling, vanwege het verbod om bonussen uit te keren.

6. Inspanningsplicht scholing:

Onder NOW 2 geldt een inspanningsverplichting om her- of bijscholing van de medewerkers te stimuleren en zo mogelijk aan te bieden.

7. Medezeggenschap:

De OR/PVT of het personeel moet worden geïnformeerd over een NOW-aanvraag.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Bart de Vroe (06-20366243) of Anna Görgün (06-23908453).

Gepubliceerd op 14 juli 2020