Corona special | Horecasector en coronacrisis

De horecaondernemers zijn veruit het hardst getroffen door de coronacrisis en kunnen nu praktisch geen omzet meer maken. En tot overmaat van ramp is april normaliter één van de drukste maanden van het jaar. Nu besloten is om de intelligente lockdown tot in ieder geval 20 mei a.s. te verlengen, is het de vraag wanneer horecaondernemers weer hun deuren mogen openen en, als het zover is, hoe de zaken dan gaan lopen. Naar verwachting zal de anderhalve meter afstand nog enige tijd gehanteerd moeten worden, ook in horecazaken. Maar dat laatste zal financieel waarschijnlijk niet haalbaar zijn.

In de tussenliggende periode bent u als horecaondernemer ongetwijfeld ook zelf in actie gekomen. Maar welke juridische mogelijkheden heeft u, naast uiteraard het starten of vergroten van uw online verkoop via kanalen zoals Thuisbezorgd en Deliveroo? Wij leggen het u in dit bericht uit. Wij zullen proberen u te gidsen door de juridische mogelijkheden en de voetangels en -klemmen.

Personeel

De NOW

De zogeheten tijdelijke regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) zal u inmiddels bekend zijn. Deze regeling voorziet in een financiële tegemoetkoming voor de loonsom van werkgevers van wie de omzet gedurende 3 aaneengesloten maanden met ten minste 20% daalt. De subsidie bedraagt maximaal 90% van die loonkosten naar rato van de omzetdaling, met een maximum van EUR 9.538 per werknemer per maand. Het UWV betaalt binnen 2-4 weken na de aanvraag een voorschot van 80 % in maximaal 3 termijnen. Later wordt dit gecorrigeerd op basis van de daadwerkelijke loonsom in de compensatieperiode. Als referentieperiode wordt in beginsel uitgegaan van de omzet over 2019 gedeeld door 4.

Het is niet verplicht om ook de flexibele arbeidskrachten zoveel mogelijk aan het werk te houden, maar wel wenselijk. Weet wel, volgens de KHN horeca cao bent u, als er geen werk beschikbaar is, geen loon verschuldigd aan invalkrachten die op basis van een nuluren-contract werken.

Bij een beroep op de NOW-regeling geldt een “ontslagverbod”. Dit betekent dat de werkgever in de periode van 3 maanden waarop de NOW compensatie geldt geen ontslagaanvraag bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen mag indienen. Het ontslagverbod ziet in beginsel niet op ontbinding bij de kantonrechter, minnelijke regelingen, proeftijdontslag of niet-verlenging tijdelijke contracten. Als u een beroep doet op de NOW-regeling en toch een ontslagaanvraag indient vanwege een bedrijfseconomische reden in de periode van die 3 maanden, dan geldt een correctiefactor: de loonsom van de betreffende werknemer(s) + 50 % (dus in totaal 150 % loon van de voor ontslag aangedragen werknemers) wordt in mindering gebracht op de te compenseren loonsom. Dit geldt ook als de ontslagaanvraag wordt afgewezen door het UWV.

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Daarnaast kunt u in overleg met en met instemming van de werknemers nadere afspraken maken. Denk daarbij aan het vrijwillig opnemen van vakantiedagen, later uitbetalen van (een deel van) het vakantiegeld en bonussen of tijdelijke urenvermindering/loonsverlaging. Ter voorkoming van toekomstige discussies hierover, is correcte vastlegging van de gemaakte afspraken met de werknemer van groot belang. U zou de gemaakte afspraken in afwijking van de geldende arbeidsvoorwaarden kunnen vastleggen in een brief of in een e-mail, die de werkgever voor akkoord ondertekent of waar de werknemer per terugkerende e-mail akkoord voor geeft.

Ontslag

Als deze maatregelen geen uitkomst bieden en behoud van werkgelegenheid geen optie meer is voor uw horecaonderneming, dan kunt u overwegen om te gaan reorganiseren. Daarvoor gelden andere regels. Een korte samenvatting van de (eenvoudige) ontslagprocedure met toestemming van het UWV is als volgt.

De flexibele schil: als u flexkrachten in dienst hebt, dan dient u als eerst afscheid te nemen van deze flexkrachten. Pas als daarmee de gewenste inkrimping niet wordt gerealiseerd, kunt u overgaan tot ontslag van de vaste werknemers. Hiervoor is toestemming van het UWV vereist. Let wel: de ontslagvolgorde wordt aan de hand van het zogeheten afspiegelingsbeginsel bepaald. U kunt dus niet een werknemer naar de wens voor ontslag aandragen.

De ontslagprocedure bij het UWV kan 6-8 weken duren. Na verkregen toestemming van het UWV kan de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer worden opgezegd, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. De proceduretijd mag hierop in mindering worden gebracht, maar een minimale opzegtermijn van een maand moet altijd in acht worden genomen.

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen heeft de werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding (1/3 maandsalaris per dienstjaar).

Let wel: beslist u om geen beroep te doen op de NOW-regeling en dient u toch een ontslagaanvraag in, dan dient u bij een ingediende ontslagaanvraag na 2 april 2020 aannemelijk te maken dat de NOW in uw geval geen voor de hand liggende andere oplossing is.

Huurbetalingen

Neem zelf proactief contact op met uw verhuurder als u voorziet dat u deze op termijn niet kunt betalen en tref een regeling. Leg deze regeling schriftelijk vast en betracht daarbij de nodige voorzichtigheid, de coronacrisis kan zo maar langer duren dan u denkt. De ervaring leert dat een proactieve houding meer resultaat en een hogere gunfactor oplevert, dan het erop aan laten komen. Overigens gaan er steeds meer stemmen op dat u zich als huurder op onvoorziene omstandigheden zou kunnen beroepen en een huurkorting zou kunnen bedingen.

Betalingsverplichtingen

Naast maatregelen die verband houden met uw personeel kunt u ook aan maatregelen denken die zien op uw betalingsverplichtingen jegens derden. Gedacht kan worden aan openstaande betalingen bij de bank, bij de Belastingdienst en uw leveranciers.

Banken: uitstel aflossingen op leningen

Bij een aantal banken is inmiddels mogelijk om uitstel van aflossing op de leningen tot 2,5 miljoen euro aan te vragen voor een periode van 6 maanden. Let wel: hier worden voorwaarden aan verbonden.

Belastingen

Het kabinet heeft steunmaatregelen genomen en de Belastingdienst biedt de mogelijkheid: (i) voor bijzonder uitstel van betaling voor de BTW en loonheffingen en (ii) om voorlopige aanslagen aan te passen. Vergeet ook niet betalingsonmacht te melden als u daadwerkelijk niet in staat bent om de belastingen te betalen. Doe dit tijdig om persoonlijke aansprakelijkheid voor u als bestuurder te voorkomen.

Wijziging contracten met leveranciers op grond van onvoorziene omstandigheden

Als betalende partij kunt u mogelijk een beroep op “onvoorziene omstandigheden” doen. Dit is mogelijk wanneer de crisis een zodanige invloed op uw contractuele verplichtingen heeft die buiten uw normale bedrijfsrisico valt en waardoor nakoming onaanvaardbaar is. Bij een beroep op onvoorziene omstandigheden kunt u het contract (in overleg met uw contractspartij) wijzigen of ontbinden. Als uw contractspartij uw beroep op wijziging of ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden niet aanvaardt, dan zal u de rechter moeten vragen om het contract (met terugwerkende kracht) te wijzigen of ontbinden.

TOGS

Een andere maatregel betreft de zogeheten Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) voor een eenmalige tegemoetkoming van EUR 4.000. Een TOGS-aanvraag kan worden ingediend in de periode 27 maart tot en met 26 juni 2020. Het gaat om horecaondernemingen met de volgende SBI-codes: 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Mocht u een horecaonderneming hebben en niet onder een van deze SBI-codes vallen, dan kunt u dit melden bij de aanvraag. Hier wordt flexibel mee omgegaan.

Kortom: voor de horecasector zijn er mogelijkheden om tijdens en na deze coronacrisis in stand te blijven.

Heeft u vragen over dit artikel of over een van onze eerdere artikelen? Neemt u hierover dan contact op met Henk Brat (06-55394459) of Eliza Akopova (06-12860380). Wij staan uiteraard aan uw zijde in deze zware tijden en u kunt ons ook buiten de gebruikelijke kantooruren op onze mobiele telefoonnummers bereiken.

Gepubliceerd op 23 april 2020