Corona special | Horecasector en coronacrisis (update)

Noodpakket 2.0

De verspreiding van het coronavirus lijkt vooralsnog meer onder controle. Met het afbouwen van de contactbeperkende maatregelen, waaronder het onder voorwaarden openen van horeca, kan een verdere economische schade worden voorkomen. In het kader van overheidssteun heeft het kabinet het Noodpakket 1.0 verlengd. Enkele onderdelen van het Noodpakket 1.0 zijn daarbij gewijzigd. In deze special zetten wij voor de horecasector de relevante veranderingen in hoofdlijnen op een rij.

NOW 2.0
 • De NOW 1.0 is tot 1 oktober 2020 verlengd.
 • Als uw onderneming een terugval in de omzet heeft van ten minste 20%, dan blijft het mogelijk om een loonkostensubsidie aan te vragen, met als doel behoud van de werkgelegenheid.
 • Het streven is om het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 open te stellen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni tot en met oktober 2020.
 • Het gaat om een tegemoetkoming ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.
 • Vaststelling van de omzetdaling vindt plaats over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Vraagt u de NOW voor de tweede periode aan? Dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
 • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (met als peildatum 15 maart) van dit jaar.
 • Bij de aanvraag committeert u zich als werkgever om de lonen van betrokken werknemers 100% door te betalen.
 • Voorschot blijft 80% van de tegemoetkoming.
 • Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat de subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen.
 • Vaststelling van de NOW 1.0 subsidie kan vanaf 7 september 2020 worden aangevraagd, als alleen een aanvraag in de eerste tranche is ingediend. Hebt u de aanvraag ingediend voor beide tranches of alleen voor de tweede? Dan kan de vaststelling na afloop van het tweede tijdvak worden ingediend. De exacte datum hiervoor wordt later bekend gemaakt.
 • In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de regeling wordt wel aangepast. De ontslagboete komt te vervallen bij ontslagen van minder dan 20 werknemers. Een korting op de subsidie van 5% wordt toegepast, wanneer voor meer dan 20 werknemers ontslagaanvragen worden ingediend vanwege bedrijfseconomische redenen in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediaton is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.
 • Bij een beroep op overheidssteun mag uw bedrijf of groep geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020 tot en met de (aandeelhouders)vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.
 • Hebt u een bedrijf dat een subsidiebedrag heeft ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist (boven EUR 100.000 voorschot of boven EUR 125.000 vastgestelde subsidie per tranche), dan is het niet toegestaan om bonussen uit te keren aan het bestuur en de directie, wel aan de werknemers.
 • Bij een beroep op de NOW 2.0 hebt u als werkgever een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
 • U dient ook onder de NOW 2.0 de Ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de verleende subsidie.
 • Er komt een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart tot en met mei.
 • De forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%.
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

In het Noodpakket 2.0 heeft het kabinet een aanvullend pakket aan maatregelen opgenomen voor de sectoren die het hardst zijn geraakt, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. Deze bedrijven ontvangen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming. De tegemoetkoming voor de vaste lasten kan maximaal EUR 50.000 (belastingvrij) bedragen voor vier maanden. Het gaat om de sectoren die onder de huidige TOGS vallen, die een omzetverlies van minimaal 30% hebben. De horecasector valt hier dus onder. Ook deze tegemoetkoming telt – net als de NOW loonkostensubsidie – als omzet.

Overige maatregelen

Bestaande mogelijkheden om kredieten aan te vragen worden gecontinueerd, evenals uitstel van betaling van belastingschulden. Dit geldt ook voor de verlaagde invorderingsrente: tot 1 oktober 2020 blijft die rente 0,01% (in plaats van de daarvoor geldende 4%). Ook de verlaging van de belastingrente voor alle belastingmiddelen (behalve de inkomstenbelasting) wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

Huurprijsverlaging vanwege een gebrek

Inmiddels is in de rechtspraak bepaald dat sluiting van het gehuurde als gevolg van een overheidsmaatregel een gebrek vormt. Als ondernemer kunt u dit als grondslag gebruiken om (met terugwerkende kracht) afspraken te maken over een mogelijke huurprijsvermindering. Als u zich als ondernemer daarop beroept, dan is het aan te raden om gelijk ook een redelijk alternatief voorstel te doen. Dit maakt uw verzoek om de huurprijs te verlagen meer aanvaardbaar.

Volgens de voorzieningenrechter ligt het overigens in de rede om de Coronacrisis te kwalificeren als een onvoorziene omstandigheid, omdat partijen een dergelijke ingrijpende situatie bij het sluiten van de overeenkomst in het algemeen niet voor ogen zullen hebben gehad en niet in hun overeenkomst zullen hebben verdisconteerd.

Na 1 oktober 2020

Voor de periode na 1 oktober 2020 bestaat vooralsnog onduidelijkheid. Het kabinet zal monitoren hoe de pandemie en de economie zich ontwikkelen en zich vervolgens richting Prinsjesdag beraden welke maatregelen voor een volgende periode passend en haalbaar zijn.

Heeft u vragen over dit artikel of over een van onze eerdere artikelen? Neemt u hierover dan contact op met Henk Brat (06-55394459) of Eliza Akopova (06-12860380).

Gepubliceerd op 8 juni 2020