Concentratietoezicht bij overnames: meldplicht ACM op straffe van boete

We hebben er al eerder aandacht aanbesteed in onze nieuwsbrief; bij een overname, een fusie van twee of meer onafhankelijke ondernemingen of het opzetten van een volwaardige joint venture is er sprake van concentratietoezicht door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) . Kort gezegd, komt het er op neer dat er is al deze situaties sprake is van duurzame wijziging van zeggenschap. De Mededingingswet bepaalt dat het voornemen tot het vormen van een concentratie moet worden gemeld bij de ACM. Dat hoeft niet in alle situaties maar wel als er wordt voldaan aan twee voorwaarden:

      1. de samengaande bedrijven hebben bij elkaar wereldwijd een jaaromzet van 150 miljoen euro of meer, én
      2. minstens twee van de samengaande bedrijven hebben in Nederland ieder een jaaromzet van 30 miljoen euro of meer.

Het is verboden een onder het concentratietoezicht vallende transactie tot stand te brengen voordat goedkeuring is verkregen van de ACM. Hoewel de regels vrij duidelijk zijn, blijken deze in de praktijk toch aan enige interpretatie onderhevig. Zo is het niet altijd duidelijk of er sprake is van een onderneming. Het kan immers ook gaan om een onzelfstandig deel van een onderneming. Ook kan er worden gediscussieerd over de vraag of er sprake is van een volwaardige joint venture of van ‘slechts’ samenwerking tussen ondernemingen. Daarnaast blijkt in de praktijk de melding simpelweg ook te worden vergeten. En dat dat kan leiden tot aanzienlijke boetes zo is recent weer gebleken.

Op 11 mei 2022 heeft de ACM een boete opgelegd van Euro 1,85 miljoen aan het bedrijf Modulaire (ACM/21/167867). Modulaire houdt zich in Nederland bezig met de verhuur en verkoop van modulaire bouw- en opslagunits. In 2019 heeft Algeco, een dochtermaatschappij van Modulaire, haar concurrent BUKO overgenomen zonder eerst goedkeuring te vragen aan de ACM. Hoewel er na de overname in 2021 alsnog een melding plaatsvond, oordeelde de ACM dat daarmee in strijd was gehandeld met de Mededingingswet. Het doel van de wet is immers preventief concentratietoezicht. De ACM moet voorafgaand aan de overname, de fusie of het opzetten van de joint venture kunnen beoordelen of de voorgenomen transactie niet leidt tot verstoring van de marktstructuur. Een tijdige melding voorafgaand aan de beoogde transactie blijft dus noodzakelijk als de hierboven genoemde omzetdrempels worden gehaald.

Heeft u vragen of wenst u advies over dit onderwerp? Neem dan contact op met Helger Kamerman (+316 510 801 97) of Lusine Shahbazyan (+316 128 715 76).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van juni 2022