Bestuurdersaansprakelijkheid na onbetaald laten schulden

Een vennootschap moet haar schulden voldoen. Doet zij dat niet, dan kan een schuldeiser van de vennootschap de vennootschap daarvoor aansprakelijk houden. In sommige gevallen kan de schuldeiser van de vennootschap ook de bestuurder van die vennootschap aansprakelijk houden. Dus naast de vennootschap. Dat kan bijvoorbeeld als die bestuurder namens de vennootschap zo handelt of toelaat dat de vennootschap haar verplichtingen jegens een schuldeiser niet nakomt, terwijl die bestuurder eigen schulden aan de vennootschap niet bij zichzelf incasseert.

Recent heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een arrest gewezen waarin dit speelde. Kort gezegd was de vennootschap een huurovereenkomst aangegaan, liet vervolgens na te voldoen aan haar betalingsverplichtingen uit die huurovereenkomst, en ging uiteindelijk failliet. De verhuurder leek in eerste instantie achter het net te vissen en te kunnen fluiten naar haar centen. Echter bleek de bestuurder van de vennootschap in privé een schuld van EUR 525.030 (privé-lening) te hebben aan de vennootschap en bleek dat die bestuurder ook nooit de moeite heeft genomen die schuld bij zichzelf te incasseren.

Deze handelwijze wordt uiteindelijk door het hof als onrechtmatig gekwalificeerd. De bestuurder had immers moeten begrijpen dat deze handelwijze tot gevolg zou hebben dat de vennootschap haar betalingsverplichtingen niet meer zou nakomen. De bestuurder had ervoor moeten zorgen dat op het moment dat de vennootschap in zwaar weer kwam te verkeren en haar eigen betalingsverplichtingen niet meer kon nakomen, de positie van de vennootschap zou worden verbeterd. In dit geval had de bestuurder zichzelf in privé als schuldenaar moeten aanspreken. Door dat na te laten, terwijl de bestuurder niet heeft uitgelegd dat en waarom die inspanningen zijn uitgebleven en geen resultaat zouden hebben gehad, was de bestuurder in privé aansprakelijk voor de door de verhuurder geleden schade. De bestuurder werd in privé gehouden de door de vennootschap onbetaalde huurpenningen te betalen aan de verhuurder.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paul Hendriks.

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van juli 2019