Agenderingsrecht aandeelhouders is beperkt

Kunt u als aandeelhouder van een B.V. of N.V. simpelweg alle onderwerpen agenderen waar u over wilt stemmen of bent u daarbij gebonden aan bepaalde regels? Over deze vraag heeft de Hoge Raad in een arrest van 20 april 2018 in een geschil tussen Boskalis en Fugro meer duidelijkheid gegeven.

Aandeelhouders en certificaathouders hebben op grond van de wet agenderingsrecht. Zij kunnen dus een onderwerp op de agenda voor een algemene vergadering laten plaatsen. In het algemeen zullen dit agendapunten zijn waarover de aandeelhouders een stem willen uitbrengen. Denk aan uitkering dividend of het verlenen van goedkeuring voor bepaalde bestuursbesluiten. Maar of individuele aandeelhouders op de algemene vergadering ook een (informele) stemming kunnen afdwingen over een onderwerp dat tot de bevoegdheid van het bestuur behoort, is de vraag die aan de orde kwam in voornoemd arrest.

Casus
Boskalis houdt een belang van ongeveer 28% in Fugro. Fugro hanteert drie beschermingsconstructies tegen vijandige overnames, waarvan Boskalis meent dat dit een disproportionele stapeling van beschermingsconstructies is. Boskalis maakt bezwaar tegen één beschermingsconstructie en wil een stemming agenderen op de algemene vergadering van Fugro over intrekking van deze constructie.

Partijen zijn het erover eens dat het besluit tot intrekking van de beschermingsconstructie geen bevoegdheid van de algemene vergadering is, maar van het bestuur. Ook is men het eens dat het voorstel wel tijdens de algemene vergadering kan worden besproken. In geschil blijft echter de vraag of Boskalis een stemming over dit onderwerp op de algemene vergadering kan afdwingen, zelfs als de stemming niet bindend is. Partijen komen hier niet uit. Omdat Fugro weigert de stemming te agenderen, wendt Boskalis zich tot de rechter.

Oordeel rechterlijke instanties
In alle instanties oordeelt de rechter dat (het bestuur van) Fugro niet kan worden gedwongen een stemming over de beschermingsconstructie te agenderen. Het bestuur legt verantwoording van zijn beleid af aan de algemene vergadering, maar is niet verplicht de algemene vergadering vooraf te consulteren of in haar besluitvorming te betrekken. Dat is alleen anders als de statuten of de wet bepalingen bevatten die afwijken van deze hoofdregel.

Conclusie
De geformuleerde regel is met dit arrest duidelijk: aandeelhouders en certificaathouders kunnen het bestuur van een vennootschap niet dwingen een onderwerp ter stemming op de agenda op te nemen als dat onderwerp niet een bevoegdheid van de algemene vergadering betreft. Het bepalen van beleid en strategie van een vennootschap en de daarmee verbonden onderneming is immers voorbehouden aan het bestuur.

De regel van dit arrest is relevant voor de dagelijkse praktijk van zowel (beursgenoteerde) N.V.’s als B.V.’s. Waar aandeelhouders invloed willen uitoefenen op het beleid en de strategie van de onderneming, zal dit niet zomaar door middel van een stemming in de algemene vergadering kunnen. Aandeelhouders doen er daarom goed aan hun positie goed te beschermen in de statuten. Een alternatief kan zijn om de invloed op het bestuur te formaliseren in een aandeelhoudersovereenkomst.

Over deze laatste mogelijkheid en het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst verscheen in de vorige nieuwsbrief al een bijdrage van Henk Brat en Paul Hendriks.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Helger Kamerman of Pieter Verloop.