Aftellen naar 25 mei a.s.

Nog even en dan is het zover: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) treedt in werking en wel op 25 mei a.s.

Eén van de grootste wijzigingen ten opzichte van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens is dat de meldplicht voor geautomatiseerde persoonsgegevensverwerkingen komt te vervallen. Deze meldplicht hield in dat een organisatie voor aanvang van een gegevensverwerking deze moest melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Daar komt nu de documentatieplicht voor in de plaats. Organisaties zullen gedocumenteerd moeten kunnen aantonen dat hun gegevensverwerkingen voldoen aan de verplichtingen uit de AVG.

De salaris- en personeelsadministratie waren op basis van het Vrijstellingsbesluit Wbp tot op heden vrijgesteld van de meldplicht. Nu de meldplicht vervalt, geldt met ingang van 25 mei 2018 ook voor werkgevers dat zij moeten kunnen aantonen dat deze gegevensverwerkingen conform AVG zijn. Dit betekent onder meer dat werkgevers werknemers bij aanvang van het dienstverband dienen te informeren over onder andere hun privacyrechten, de rechtsgrond voor de gegevensverwerking, de bewaartermijn van de gegevens en over de partijen met wie de persoonsgegevens worden gedeeld. Daarnaast dienen er procedures in werking te zijn die voorzien in de uitoefening van privacyrechten door werknemers. Denk hierbij aan het recht op inzage in en kopie van het personeelsdossier en het recht op rectificatie.

Met nog een kleine maand te gaan is het dus de hoogste tijd na te gaan of uw personeels- en salarisadministratie ondertussen AVG “proof” zijn. Mocht u daarbij advies nodig hebben, neem dan contact met ons op!