Afboeken opgenomen vakantiedagen zieke werknemer

Hoe zit het als de vakantie van een werknemer reeds is vastgesteld, de werknemer nadien ziek wordt en hij – met toestemming van de bedrijfsarts – vervolgens alsnog zijn vakantie geniet. Mag de werkgever deze vakantiedagen dan afboeken of niet? Eind 2023 gaf de Hoge Raad hier antwoord op en in dit artikel lichten we dit kort toe.

Hoofdregel en uitzondering

Heeft een werknemer vakantie opgenomen en wordt hij vóór of tijdens zijn vastgestelde vakantie ziek, dan volgt als hoofregel uit de wet dat dag(delen) waarop de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is, niet als vakantiedagen worden aangemerkt. Oftewel: de werknemer behoudt dan het recht op deze vakantiedagen zodat hij deze op een later moment alsnog kan benutten. Hierop bestaat echter een uitzondering, namelijk tenzij de werknemer ermee instemt dat zijn ziektedagen worden aangemerkt als vakantiedagen. De vakantiedagen worden in dat geval – ondanks ziekte – toch afgeboekt.

Het onderhavige oordeel van de Hoge Raad leert ons dat een werkgever deze uitzondering c.q. instemming van de werknemer niet te makkelijk mag aannemen. Een werknemer dient namelijk “uitdrukkelijk en gericht” in te stemmen met het afboeken van zijn vakantiedagen. Vertalen we dit naar de vraag die voorlag, dan is voor het aannemen van de uitzondering c.q. instemming en het aldus kunnen afboeken van de vakantiedagen dus onvoldoende de situatie waarin een ziek geworden werknemer – van wie de vakantie reeds was vastgesteld – kenbaar maakt nog steeds op vakantie te willen gaan. Kortom: expliciete instemming van de werknemer is in dat geval nodig om de vakantiedagen als werkgever rechtmatig af te kunnen boeken.

Schriftelijke overeenkomst

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt tot slot nog dat (anders dan voor wettelijke vakantiedagen) bij schriftelijke overeenkomst kan worden overeengekomen dat ziektedagen toch als (bovenwettelijke) vakantiedagen worden aangemerkt. Volgens dezelfde uitspraak van de Hoge Raad geldt een cao in dit kader óók als een schriftelijke overeenkomst.

Heeft u vragen over dit onderwerp en/of twijfelt u of u ziektedagen kan afboeken als vakantiedagen, dan kunt u contact opnemen met Puck Keurentjes (06-128 603 80) of een van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van februari 2024