Nieuwsbrief
Nr. 2 - juni 2017
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Vakantie: Wat kost dat eigenlijk?

Meerderheids- of minderheidscoalitie?

De nieuwe Europese privacy verordening, werkgevers aan de slag!

Werkgeversaansprakelijkheid vaak ook van toepassing op zzp’ers

Cliëntenseminars oktober 2017: welke onderwerpen kiest u?

Vestius in Legal 500 en Chambers Europe 2017!

Header
 
Vakantie: Wat kost dat eigenlijk?

De waardering van vakantieloon - en soms ook vakantiebijslag - leidt steeds vaker tot discussie en procedures bij de rechter, tot aan het Europese Hof van Justitie (“HvJ”) toe. In meerdere sectoren zijn naar aanleiding van de arresten collectieve afspraken gemaakt.

Vakantieloon is het loon dat wordt doorbetaald tijdens vakantiedagen. Het HvJ hecht veel waarde aan de functie van vakantiedagen omdat werknemers daarin kunnen herstellen van de verrichtte arbeid. Werknemers moeten dus niet worden belemmerd in het opnemen van vakantiedagen, en gemiddeld hetzelfde loon ontvangen als wanneer zij zouden doorwerken. Een uitzondering daarop geldt voor vergoedingen die niet structureel worden betaald of niet intrinsiek samenhangen met de werkzaamheden.

Vakantiebijslag – ook wel “vakantiegeld”- wordt op basis van de Wet minimumloon en vakantiebijslag (“WML”) berekend als 8% van het ten laste van de werkgever komende loon. In de WML is een aantal componenten uitgezonderd van het loonbegrip, zoals verdiensten uit overwerk, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen en vergoedingen voor noodzakelijke kosten. In het wetsvoorstel ter wijziging van de WML komt “overwerk” niet terug, wat zou betekenen dat ook deze verdiensten meetellen als grondslag voor de berekening van de vakantiebijslag.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Anna Gorgun .

 
Meerderheids- of minderheidscoalitie?

Na de parlementsverkiezingen op 15 maart is er nog geen zicht op een nieuw kabinet. Er lijkt slechts nog één variant voor een meerderheidscoalitie mogelijk, en als ook die niet gaat lukken ligt een (minder stabiele) minderheidscoalitie voor de hand. De regeringsformatie zal naar verwachting nog weken duren. Voor werkgevers is het te hopen dat de formatie het Guinness Book of Records niet zal halen. Er is een brede roep voor een beter werkbare verhouding tussen flexibele contracten enerzijds en vaste arbeidsovereenkomsten anderzijds. Ook de door velen vervloekte tweejaar-loondoorbetalingsplicht bij ziekte kan voor de kleinere en middelgrote werkgevers niet snel genoeg van tafel. Voor werkgevers is het wenselijk dat er snel een regeerakkoord komt, waarin klare wijn zal worden geschonken op deze punten.

 
De nieuwe Europese privacy verordening, werkgevers aan de slag!

Volgend jaar, met ingang van 25 mei 2018, wordt de nieuwe Europese privacy verordening (ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) van kracht. De belangrijkste veranderingen zijn:

Het recht op inzage in eigen persoonsgegevens wordt uitgebreid, onder meer met het recht te weten hoe lang werkgever de gegevens beoogt te bewaren.
Een werknemer heeft het recht op een kopie van zijn volledige personeelsdossier.
Onder meer als de verwerking van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is of de verwerking berustte op de toestemming van de werknemer en hij deze intrekt, geldt het recht op vergetelheid.
Werkgevers moeten werknemers al bij aanvang van de arbeidsrelatie op toegankelijke wijze informeren omtrent hun privacy-rechten.
Grotere ondernemingen en ondernemingen die op grote schaal (gevoelige) persoonsgegevens verwerken moeten registers bijhouden van de persoonsgegevensverwerking.
Onder meer overheidsinstanties en bedrijven die als kernactiviteit op grote schaal persoonsgegevens verwerken moeten een functionaris voor de gegevensverwerking aanstellen.
In sommige gevallen zullen bedrijven verplicht zijn een analyse uit te voeren op privacybescherming.

Tijdig anticiperen op alle veranderingen is raadzaam. De boetes op schending van sommige verplichtingen kunnen oplopen tot € 20 miljoen of tot 4% van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst of Lise van den Heuvel.

 
Werkgeversaansprakelijkheid vaak ook van toepassing op zzp’ers

Werkgevers die onvoldoende veiligheidsmaatregelen treffen zijn wettelijk aansprakelijk voor schade die werknemers lijden in de uitoefening van het werk. De wet bepaalt dat die werkgeversaansprakelijkheid ook van toepassing is op zzp’ers aan wie bedrijven werk uitbesteden dat behoort tot het eigen beroep of bedrijf. Er wordt dan gesproken van pseudo-werkgeversaansprakelijkheid.

Recentelijk heeft de Kantonrechter Tilburg zich gebogen over de vraag of pseudo-werkgeversaansprakelijkheid van toepassing was op een zzp’er die tijdens een opdracht letselschade had geleden. Tijdens het installeren van zonnepanelen voor een installatiebedrijf viel de zzp’er van een slecht geplaatste vouwladder, waardoor hij ernstig letsel opliep.

De zzp’er stelde de opdrachtgever aansprakelijk voor die schade op basis van werkgeversaansprakelijkheid. De Kantonrechter Tilburg stelde hem in het gelijk omdat (i) de zzp’er het werk verrichtte in de uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever , en (ii) de opdrachtgever tekort was geschoten in het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Bedrijven die werk dat tot het eigen beroep of bedrijf behoort aan zzp’ers uitbesteden, kunnen hen, als het gaat om Arbo- en andere veiligheidsmaatregelen, dus het beste beschouwen als werknemers. Daarnaast is het raadzaam om te controleren of de verzekeringspolis schade van zzp’ers op grond van wettelijke werkgeversaansprakelijkheid dekt.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

 
Cliëntenseminars oktober 2017: welke onderwerpen kiest u?

Op 12 en 19 oktober aanstaande zal onze sectie Arbeidsrecht weer enkele seminars verzorgen voor cliënten en andere geïnteresseerden. Een uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort van ons verwachten. Dit keer willen wij de te bespreken onderwerpen mede door u laten kiezen. Om u te helpen hebben wij hieronder alvast enkele suggesties opgenomen. Maar wij nodigen u ook uit andere onderwerpen aan te dragen waarover u graag wilt worden bijgepraat. Op basis van uw reacties en – uiteraard – onze eigen ideeën zullen wij u dan in oktober een verrassingsmenu voorschotelen.

Arbeidsrecht en politiek, welke veranderingen zijn er te verwachten?
Ontslagrecht, ‘de stand’ na twee jaar WWZ
De nieuwe Europese privacywetgeving en de HRM-praktijk
Wangedrag en disciplinaire maatregelen
Werken met zzp'ers onder de Wet DBA
De Billijke Vergoeding bij ontslag
Concurrentie door (ex-)werknemers
Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Flexibele arbeidscontracten, wat zijn de mogelijkheden?
Ziek uit dienst en de Wet bezava
50+ werknemers en geen OR
Mediation in arbeidszaken
De Wet Huis voor Klokkenluiders
Vakantiebijslag en loon over vakantiedagen

U kunt uw eventuele ‘verzoeknummers’ binnen een week per e-mail laten weten aan c.cramer@vestius.com

 
Vestius in Legal 500 en Chambers Europe 2017!

We zijn verheugd dat Vestius Advocaten weer is opgenomen in de EMEA-gids 2017 van Legal 500 en Chambers Europe 2017.

De Legal 500 en Chambers Europe zijn gidsen waarin uitsluitend de betere advocatenkantoren een vermelding krijgen. Een notering in beide gidsen is zodoende een kwaliteitskeurmerk. De noteringen en aanbevelingen zijn gebaseerd op interviews met cliënten en concurrerende advocatenkantoren.

Beide secties van Vestius, Corporate and M&A én Employment Law, hebben bij Legal 500 een aanbeveling gekregen: http://www.legal500.com/firms/13601-vestius/18196-amsterdam-netherlands

Onze sectie Employment Law heeft bij Chambers Europe 2017 weer een aanbeveling gekregen: http://www.chambersandpartners.com/Europe/firm/217949/vestius-advocaten

Wederom willen we onze cliënten bedanken voor hun goede terugkoppeling!

Lees verder >>

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com